Person Image

  Education

  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • Ph.D.(Agricutural Science), University of Tsukuba , ญี่ปุ่น

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 38 Project 6 25 0 0
  2012 การคัดเลือกและขยายพันธุ์ถั่วอาหารสัตว์ทนเค็มบางชนิดในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 พัฒนาการและการออกดอกของข้าวสายพันธุ์แท้เพื่อการผลิตข้าวลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 กลไกลการทำลายพืชและผลของสารสกัดหยาบจากไซยาโนแบคทีเรียต่อการเจริญเติบโตของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 กลไกการทำลายของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรีย ต่อ กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรียต่อการเติบโตและพัฒนาการของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ความแปรปรวนทางฟีโนไทป์ของลักษณะทางสรีรวิทยาเพื่อใช้คัดเลือกพันธุ์สบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพเส้นใยของกัญชง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 ลักษณะทางสรีรวิทยาและพัฒนาการของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นต่อการให้ผลผลิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ศักยภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟางข้าวเพื่อเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 กลไกลการทำลายพืชและผลของสารสกัดหยาบจากไซยาโนแบคทีเรียต่อการเจริญเติบโตของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 กลไกการทำลายของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรีย ต่อ กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรียต่อการเติบโตและพัฒนาการของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การขยายพันธุ์ไม้ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์บางชนิด โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพเส้นใยของกัญชง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การประเมินศักยภาพของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ลักษณะทางสรีรวิทยาและพัฒนาการของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นต่อการให้ผลผลิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 ศักยภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟางข้าวเพื่อเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2008 การขยายพันธุ์ไม้ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์บางชนิด โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 ความแปรปรวนทางฟีโนไทป์ของลักษณะทางสรีรวิทยาเพื่อใช้คัดเลือกพันธุ์สบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีบางชนิดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการผลิตเมล็ดเทียม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพเส้นใยของกัญชง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ลักษณะทางสรีรวิทยาและพัฒนาการของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นต่อการให้ผลผลิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ศักยภาพของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. และพืชชั้นสูงบางชนิดเพื่อใช้เป็นสารกำจัดวัชพืช ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ผลของสารอัลลีโลเคมิคอลที่สกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. ต่อความแปรปรวนของพัฒนาการและการเติบโตของพืชบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีและการสอบวิเคราะห์โดยชีววิธีเพื่อหาสารกำจัดวัชพืชที่มาจากพืชวงศ์ทานตะวัน (Asteraceaea) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การผลิตสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต่อพืชที่ได้จากพืชในวงศ์ทานตะวัน (Asteraceae) ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การทดสอบผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. ต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชในสภาพไร่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาเรณูและโครโมโซมของบัวในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีบางชนิดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการผลิตเมล็ดเทียม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การทดสอบผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Fischerella sp. ต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การขยายพันธุ์ไม้ป่าหายากบางชนิดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2006 ศักยภาพของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. และพืชชั้นสูงบางชนิดเพื่อใช้เป็นสารกำจัดวัชพืช ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 7 0 0
  2006 ชีววิทยาของกัญชงพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 ผลของสารอัลลีโลเคมิคอลที่สกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. ต่อความแปรปรวนของพัฒนาการและการเติบโตของพืชบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีและการทดสอบวิเคราะห์โดยชีววิธีเพื่อหาสารกำจัดวัชพืชที่มาจากพืชวงศ์ทานตะวัน (Asteraceaea) และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การผลิตสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต่อพืชที่ได้จากพืชวงศ์ทานตะวัน (Asteraceae) ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การทดสอบผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. ต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชในสภาพแปลงทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0
  2006 ความแปรปรวนทางฟีโนไทป์ของลักษณะทางสรีรวิทยาเพื่อใช้คัดเลือกพันธุ์สบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 1 17 0 0
  2013 การคัดเลือกและขยายพันธุ์ถั่วอาหารสัตว์ทนเค็มบางชนิดในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 พัฒนาการและการออกดอกของข้าวสายพันธุ์แท้เพื่อการผลิตข้าวลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 กลไกลการทำลายพืชและผลของสารสกัดหยาบจากไซยาโนแบคทีเรียต่อการเจริญเติบโตของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 กลไกการทำลายของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรีย ต่อ กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรียต่อการเติบโตและพัฒนาการของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพเส้นใยของกัญชง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ลักษณะทางสรีรวิทยาและพัฒนาการของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นต่อการให้ผลผลิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ศักยภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟางข้าวเพื่อเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 การขยายพันธุ์ไม้ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์บางชนิด โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีบางชนิดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการผลิตเมล็ดเทียม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ศักยภาพของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. และพืชชั้นสูงบางชนิดเพื่อใช้เป็นสารกำจัดวัชพืช ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตและสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2008 ผลของสารอัลลีโลเคมิคอลที่สกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. ต่อความแปรปรวนของพัฒนาการและการเติบโตของพืชบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีและการสอบวิเคราะห์โดยชีววิธีเพื่อหาสารกำจัดวัชพืชที่มาจากพืชวงศ์ทานตะวัน (Asteraceaea) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การผลิตสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต่อพืชที่ได้จากพืชในวงศ์ทานตะวัน (Asteraceae) ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การทดสอบผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. ต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชในสภาพไร่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การทดสอบผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Fischerella sp. ต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 การขยายพันธุ์ไม้ป่าหายากบางชนิดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2007 ชีววิทยาของกัญชงพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ผลของสารแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมเอ็นไซม์ Phosphoenolenolpyruvate carboxylase การเคลื่อนย้ายอิเลคตรอนบนเมมเบรนของคลอโรพลาสท์ และคุณภาพผลผลิตของข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพพัฒนาพืชสกุลโคลงเคลง (Melastoma) ให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำหายากบางชนิดในวงศ์บัว (Nymphaeceae) เพื่อพัฒนาสู่การส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 22 Project 1 5 0 0
  2013 การขยายพันธุ์หญ้าแฝกปริมาณมากโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 0 0 0 0
  2013 การเหนี่ยวนำและคัดเลือกแฝกพอลิพลอยด์ทนเค็มและการเก็บรักษาพันธุ์ในสภาพเย็นยิ่งยวด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 0 0 0 0
  2012 การเหนี่ยวนำและคัดเลือกแฝกพอลิพลอยด์ทนเค็มและการเก็บรักษาพันธุ์ในสภาวะเย็นยิ่งยวด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2012 การขยายพันธุ์หญ้าแฝกปริมาณมากโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2011 ผลของบราสิโนสเตียรอยด์แอนลอกต่อการเจริญเติบโตของพืชและศักยภาพในการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร : โครงการย่อยที่ 3 ผลของบราสิโนสเตียรอยด์แอนลอกต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังและข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2009 โครงการจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์หญ้าแฝก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2009 การตรวจสอบความทนเค็มในสภาพแปลงทดลองของหญ้าแฝกที่ผ่านการเหนี่ยวนำด้วยโคลชิซีน ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 0 0 0 0
  2007 การคัดเลือกหญ้ารูซี่ทนทานต่อสภาพแล้งโดยใช้สาร polycthyleve glycol (PEG) หัวหน้าโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 3 0 0
  2006 การขยายพันธุ์หญ้าแฝกโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (กรุงเทพฯ) หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2005 การขยายพันธุ์หญ้าแฝกโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (กรุงเทพฯ) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2004 การขยายพันธุ์หญ้าแฝกโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (กรุงเทพฯ) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 0 0 0 0
  2002 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของกัญชาพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ผู้ร่วมวิจัย โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 0 0 0 0
  2001 การทดสอบปลูกและคัดเลือกแฝกทนเค็มในสภาพแปลงทดลอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 0 0 0 0
  1999 การคัดเลือกและขยายพันธุ์หญ้าแฝกทนเค็ม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  1999 การศึกษาความแปรปรวนของการพัฒนาและการเจริญเติบโตของหญ้าแฝก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 1 0 0
  1999 Effect of Greening on the Ecological Environment of Greening Technology in the Tropical Saline Soil. ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  1998 การคัดเลือกและขยายพันธุ์หญ้าแฝกทนเค็ม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  1998 การคัดเลือกสายพันธุ์หญ้าแฝกทนทานสารกำจัดวัชพืช หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  1998 การศึกษาความแปรปรวนของการพัฒนาและการเจริญเติบโตของหญ้าแฝก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  1997 การคัดเลือกและขยายพันธุ์หญ้าแฝกทนเค็ม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 0 0 0 0
  1997 การสร้างสายพันธุ์หญ้าแฝกต้านทานสารสกัดวัชพืช ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 0 1 0 0
  1997 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชเอกลักษณ์ในพระบรมมหาราชวัง ผู้ร่วมวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ 0 0 0 0