โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 2 0 0
2006 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำหายากบางชนิดในวงศ์บัว (Nymphaeceae) เพื่อพัฒนาสู่การส่งออก ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
1997 ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์และการนำมาใช้ประโยชน์ในรากหญ้าแฝก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 0 0 0 0