Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(พันธุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 2 2 0 0
  2014 การศึกษายีน CenB-CBM ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มชีวมวลในอะราบิดอบซิส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การตรวจสอบทรานสคริพท์ของต้นกฤษณาในขณะสร้างสารหอมกฤษณา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การวินิจฉัยการเกิดกล้วยลูกผสมบางชนิดที่พบในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 การตรวจสอบการแสดงออก และลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนที่ควบคุมระบบชีวสังเคราะห์รงควัตถุในกล้วยไม้หวายเอียสกุลพันธุ์กลาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาชุดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมเอ็กซ์และโครโมโซมวายในมนุษย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาเอนไซม์ xylosyltransferase ที่ทำหน้าที่สังเคราะห์ผนังเซลล์พืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาชุดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมเอ็กซ์และโครโมโซมวายในมนุษย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การถอดรหัสพันธุกรรมของจีโนมไมโทคอนเดรีย ของจระเข้ไทย (Crocodylus siamensis) และการเปรียบเทียบจีโนมในนิวเคลียสของจระเข้ไทยกับจระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้การเจริญของ Eucalypytus camaldulensis Dehnh. หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนต่อความเค็มด้วยการถ่ายยีน HAL จากยีสต์เข้าสู่ต้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 3 1 0 0
  2014 การตรวจสอบทรานสคริพท์ของต้นกฤษณาในขณะสร้างสารหอมกฤษณา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาเอนไซม์ xylosyltransferase ที่ทำหน้าที่สังเคราะห์ผนังเซลล์พืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การตรวจสอบการทำงานของโปรโมเตอร์ AtExp4 เพื่อใช้ในการถ่ายยีนที่จำเพาะต่อการเจริญเติบโต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การถอดรหัสพันธุกรรมของจีโนมไมโทคอนเดรีย ของจระเข้ไทย (Crocodylus siamensis) และการเปรียบเทียบจีโนมในนิวเคลียสของจระเข้ไทยกับจระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้การเจริญของ Eucalypytus camaldulensis Dehnh. หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 การตรวจสอบพันธุ์กฤษณาด้วยเทคนิคดีเอ็นเอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนต่อความเค็มด้วยการถ่ายยีน HAL จากยีสต์เข้าสู่ต้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การชักนำการสร้างสารสีธรรมชาติจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรางทองและรางนากเพื่อใช้เป็นสีผสมอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0