Person Image

  Education

  • Dr.Agr.(Plant Molecular Biology), Tokyo University of Agriculture and Technology , JAPAN
  • วท.ม.( พันธุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. (ชีวเคมี) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 7 4 0 0
  2019 นวัตกรรมและพันธุวิศวกรรมการผลิตห้องสมุดแอนติบอดีชนิดพิเศษที่มีความหลากหลายสูงด้วยฟาจดิสเพลย์ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุดทดสอบและการรักษาโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนานวัตกรรมการผลิตแอนติบอดีด้วยเทคโนโลยีการแสดงโปรตีนบนผิวฟาจ และระบบอิมมูนในจระเข้สยามเพื่อทดแทนการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการพัฒนาอย่าง มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาความผิดปกติของจระเข้สยามด้วยวิธีการเปรียบเทียบพันธุกรรมในระดับจีโนม ทรานส์คริปโตม และการพัฒนาเครื่องหมายชีวภาพของจระเข้ในโรงเพาะฟัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ลักษณะจำเพาะทางจีโนมและชีวเคมีของยีน GST (กลูทาไทโอนเอสทรานส์เฟอเรส) เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องหมายชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมจระเข้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2013 วิวัฒนาการของยีนความหอมในมะพร้าวน้ำหอม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การผลิตพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งโดยการผสมกลับร่วมกับการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2012 การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากะพงขาวด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การถ่ายยีนที่ใช้ในการสังเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์เข้าสู่ขมิ้นชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การผลิตพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งโดยการผสมกลับร่วมกับการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 การวิเคราะห์การทำงานของยีนที่ใช้ในการสังเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันโดย RNA interference หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การวิเคราะห์การทำงานของยีนที่ใช้ในการสังเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันโดย RNA interference หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของโคลนพันธุ์ยูคาลิปตัสโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์หญ้าแพงโกล่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาเรณูและโครโมโซมของบัวในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การปรับปรุงพันธุ์หญ้าแพงโกล่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การโคลนยีนและตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพื่อตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลแวนด้าและลูกผสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 36 18 0 0
  2020 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของกวางผา (Naemorhedus griseus) ในประเทศไทย เพื่อวางแผนอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 5 1 0 0
  2018 การศึกษาความผิดปกติของจระเข้สยามด้วยวิธีการเปรียบเทียบพันธุกรรมในระดับจีโนม ทรานส์คริปโตม และการพัฒนาเครื่องหมายชีวภาพของจระเข้ในโรงเพาะฟัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 เครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับบ่งชี้จระเข้สยาม (จระเข้น้ำเค็ม และลูกผสม) และการทำฐานข้อมูล DNA profile ของจระเข้ที่เพาะเลี้ยงในฟาร์ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2016 ลักษณะจำเพาะทางจีโนมและชีวเคมีของยีน GST (กลูทาไทโอนเอสทรานส์เฟอเรส) เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องหมายชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมจระเข้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 วิวัฒนาการของยีนบนโครโมโซมเพศและการพัฒนาเครื่องหมายแยกเพศในงู ผู้ร่วมวิจัย นโยบายกระตุ้นส่งเสริมการขอตาแหน่งศาสตราจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 1 0 0
  2015 โครงสร้างระดับโมเลกุล และตำแหน่ง FISH mapping ของลำดับชุดซ้ำในจีโนมของปลาสวาย และปลาไหลนา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 3 0 0
  2014 วิวัฒนาการของยีนความหอมในมะพร้าวน้ำหอม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
  2014 แคริโอไทป์ของสัตว์ในสกุลตะกวดที่ได้จากเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ (SCRF) 8 1 0 0
  2013 การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากะพงขาวด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2012 การถ่ายยีนที่ใช้ในการสังเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์เข้าสู่ขมิ้นชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การใช้เชื้อแบคทีเรียก่อโรค Pasteurella multocida เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายของยีนส่งเสริมความรุนแรงของการก่อโรคในสุกร โค และกระบือของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ (PRF) 0 0 0 0
  2012 การสร้างฐานข้อมูลรหัสดีเอ็นเอและเครื่องหมายดีเอ็นเอของงูพิษในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 6 0 0
  2011 การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากัดไทยภาคกลาง ด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล ที่ปรึกษาโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์การทำงานของยีนที่ใช้ในการสังเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันโดย RNA interference หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของโคลนพันธุ์ยูคาลิปตัสโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การวิเคราะห์การแสดงออกของ microRNA172และยีนเป้าในช่วงชักนำการออกดอกของข้าว (Oryza sativa L.) ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2009 การปรับปรุงพันธุ์หญ้าแพงโกล่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การโคลนยีนและตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพื่อตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลแวนด้าและลูกผสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งโดยการเพาะเลี้ยงอับเรณูร่วมกับการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายทางโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 28 12 0 0
  2015 ความผันแปรของโครโมโซมเซลล์ไลน์มะเร็งช่องปากโดยใช้เทคนิคเซลล์พันธุศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 3 0 0
  2014 แนวทางการจัดการทรัพยากรปูม้าของประเทศไทย : กรณีศึกษาอ่าวสิเกา ผู้ประสานงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 แคริโอไทป์ของสัตว์ในสกุลตะกวดที่ได้จากเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 15 5 0 0
  2013 จีโนมไมโทคอนเดรียของสัตว์ในสกุลตะกวดสาหรับการประเมินความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 2 0 0
  2011 การศึกษารหัสพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรีย เพื่อพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับระบุชนิด และสายวิวัฒนาการของปลากัดป่ามหาชัย สำหรับการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์และการอนุรักษ์ ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 0 0 0 0
  2011 โครงสร้างจีโนมไมโทคอนเดรียและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปลากัดป่าอีสาน (Betta smaragdina)และปลากัดป่าภาคใต้(Betta imbellis) เพื่อการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับการจำแนกชนิด ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4 1 0 0
  2006 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพื่อตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มแวนด้าและลูกผสม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2004 การตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2002 การตรวจหายีนที่ตอบสนองต่อช่วงแสงโดยกลไกการเติมหมู่เมธิลให้กับดีเอ็นเอในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5 0 0 0