Person Image

  Education

  • D.Eng.(Fermentation Technology ), Osaka University, ญี่ปุ่น, 2530
  • วท.ม..(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2519
  • วท.บ.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2517

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 4 1 0 0
  2020 การอนุรักษ์และเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ทนร้อนเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การสำรวจยีสต์และแบคทีเรียของเพี้ยในโคเนื้อ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ความหลากหลายของยีสต์บนผิวใบพืช เพื่อการค้นพบยีสต์สปีชีส์ใหม่ และการค้นหาสายพันธุ์ที่ใช้ส่งเสริมการเจริญของพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2008 การโคลน การศึกษาลักษณะเฉพาะ และการแสดงออกของยีน XYL1 จากเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ทนอุณหภูมิสูงที่แยกได้ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2007 การประเมินคุณภาพน้ำและปริมาณสารพิษในน้ำของแม่น้ำโขง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การคัดเลือกสายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์เพื่อการผลิตสควอลีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การคัดเลือกและผลิตสาหร่ายขาว Schizochytrium sp. เพื่อใช้เป็นแหล่ง DHA สำหรับการเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2014 การผลิตและกลไกการทำงานของยีสต์ที่ใช้สำหรบการควบคุมทางชีวภาพโรคพืชที่เกิดจากรา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 7 4 0 0
  2016 ยีสต์สปีชีส์ใหม่จากหญ้าแฝกและความสามารถในการยับยั้งราสาเหตุโรคพืชเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 โครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรชีวภาพและการบริการของระบบนิเวศทางบก หัวหน้าโครงการ งบประมาณมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 ความหลากหลายของยีสต์บนผิวใบอ้อยและความสามารถในการควบคุมราโรคพืช หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
  2013 ความหลากหลายของยีสต์บนผิวใบพืช เพื่อการค้นพบยีสต์สปีชีส์ใหม่ และการค้นหาสายพันธุ์ที่ใช้ส่งเสริมการเจริญของพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การปรับปรุงพันธุกรรมยีสต์เพื่อเพิ่มการผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2009 ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์บนผิวใบพืชเศรษฐกิจและการรวบรวมสายพันธุ์เพื่อการค้นหาสายพันธุ์ที่มีประโยชน์ทางด้านการเกษตร หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศเกษตร และศักยภาพการใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ความหลากหลายของรากลุ่มย่อยสลายลิกโนเซลลูโลสในป่าชายเลน จังหวัดระนอง และเอนไซม์ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลส เพื่อประยุกต์ใช้บำบัดสีในน้ำทิ้งจากเกษตรอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2552 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน) 0 0 0 0
  2009 การโคลน การศึกษาลักษณะเฉพาะ และการแสดงออกของยีน XYL1 จากเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ทนอุณหภูมิสูงที่แยกได้ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การคัดเลือกสายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์เพื่อการผลิตสควอลีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การคัดเลือกและผลิตสาหร่ายขาว Schizochytrium sp. เพื่อใช้เป็นแหล่ง DHA สำหรับการเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การใช้เทคนิคระดับโมเลกุลจัดจำแนกยีสต์ที่แยกได้จากป่าธรรมชาติในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา และการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีศักยภาพสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : การคัดเลือก การปรับปรุงพันธุกรรม และการเพาะเลี้ยงยีสต์ สำหรับผลิตสควอลีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ : การศึกษาวิจัยระบบนิเวศระยะยาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
  2006 การผลิตสารประกอบโพลีออลโดยเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ทนอุณหภูมิสูง : I. การคัดเลือกเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ทนอุณหภูมิสูงที่สามารถผลิตสารประกอบโพลีออล II. การผลิตสารประกอบโพลีออลในระดับห้องปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 51 Project 59 13 2 0
  2019 การใช้ยีสต์จากพื้นที่พรุ จังหวันราธิวาส เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์และการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิง (ด้านการเกษตร) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) 0 0 0 0
  2018 การผลิตลิพิดจากจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 การผลิตและกลไกการทำงานของยีสต์ที่ใช้สำหรับการควบคุมทางชีวภาพโรคพืชที่เกิดจากรา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 ความหลากหลายของยีสต์ในป่าพรุและการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 0 0 0
  2017 ความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพยีสต์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 14 0 0 0
  2016 ความหลากหลายของยีสต์ในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส และศักยภาพการใช้ ประโยชน์ทางด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 2 0 0 0
  2016 ความหลากหลายของเอนโดไฟติกยีสต์ในใบพืชเศรษฐกิจและความสามารถในการควบคุมราโรคพืช หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2016 การผลิตและกลไกการทำงานของยีสต์ที่ใช้สำหรบการควบคุมทางชีวภาพโรคพืชที่เกิดจากรา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2015 การผลิตและกลไกการทำงานของยีสต์ที่ใช้สำหรบการควบคุมทางชีวภาพโรคพืชที่เกิดจากรา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2015 ความหลากหลายของเอนโดไฟติกยีสต์ในใบพืชเศรษฐกิจและความสามารถในการควบคุมราโรคพืช หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2014 ความหลากหลายของเอนโดไฟติกยีสต์ในใบพืชเศรษฐกิจและความสามารถในการควบคุมราโรคพืช หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2014 ความหลากหลายของยีสต์โอลิเอจินัสที่มีประสิทธิภาพในการผลิตลิพดจากและการผลิตลิพิดจากกลีเซรอลดิบ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 5 0 0 0
  2013 การผลิตลิพิดจากกลีเซอรอลโดยโอลิเอจินัสยีสต์ เพื่อใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2013 ความหลากหลายและลักษณะทางสรีรวิทยาของยีสต์ที่แยกจากป่าพรุ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง) จังหวัดนราธิวาส หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 0 0 0 0
  2013 ความหลากหลายและนิเวศน์วิทยาของยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จากใบของพืชเศรฐิกิจในประเทศไทย และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 12 2 0 0
  2013 ความหลากหลายของยีสต์โอลิเอจินัสที่มีประสิทธิภาพในการผลิตลิพดจากและการผลิตลิพิดจากกลีเซรอลดิบ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 ความหลากหลายของเอนโดไฟติกยีสต์ในใบพืชเศรษฐกิจและความสามารถในการควบคุมราโรคพืช หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จากใบของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 6 0 0 0
  2012 ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จากใบของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2012 การผลิตลิพิดจากกลีเซอรอลโดยโอลิเอจินัสยีสต์ เพื่อการใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมต่อจุลินทรีย์ในป่าชายเลน และการรวบรวมสายพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 2 0 0
  2011 การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภูมิสูงโดยยีสต์ทนร้อน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2 3 0 0
  2011 การผลิตลิพิดจากกลีเซอรอลโดยโอลิเอจินัสยีสต์ เพื่อการใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 ความหลากหลายและนิเวศน์วิทยาของยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จากใบของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 1 0 0
  2010 การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภูมิสูงโดยยีสต์ทนร้อน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2010 การปรับปรุงพันธุกรรมยีสต์เพื่อเพิ่มการผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 0 0 0 0
  2009 ความหลากหลายของยีสต์ในป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน และการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน หัวหน้าโครงการ Biodiversity Research and Training Program - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
  2009 ความหลากหลายของยีสต์ในดินจากอุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและบทบาทในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดิน หัวหน้าโครงการ Biodiversity Research and Training Program - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 1 0 0
  2009 ความหลากหลายของยีสต์ในทะเล ป่าชายเลน และป่าบก และการคัดเลือก ยีสต์โอลิเอจินัสเพื่อการผลิตลิพิด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2009 การผลิตไขมันอะราคิโดนิกจากรา Mortierella sp. ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2008 การพัฒนาผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 2 0
  2007 ความหลากหลายของยีสต์ในทะเล ป่าชายเลน และป่าบก และการคัดเลือก ยีสต์โอลิเอจินัสเพื่อการผลิตลิพิด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2007 การพัฒนาการผลิตสารสกัดบีต้า-กลูแคนจากยีสต์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของกุ้ง (ภายใต้แผนงานวิจัยแบบบูรณาการด้านยาและเคมีภัณฑ์) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาการผลิตสารสกัดบีต้า-กลูแคนจากยีสต์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของกุ้ง (ทุนทำการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยแบบบูรณาการทางด้านยาเคมีภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 ความหลากหลายของยีสต์ในทะเล ป่าชายเลน และป่าบก และการคัดเลือก ยีสต์โอลิเอจินัสเพื่อการผลิตลิพิด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2004 การพัฒนาการผลิตสารสกัดบีต้า-กลูแคนจากยีสต์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของกุ้ง (ทุนทำการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยแบบบูรณาการทางด้านยาเคมีภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2000 การศึกษาทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  1999 การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับใช้เป็นยีสต์อาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  1999 การปรับปรุงพันธุกรรมของ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ทนกรดสำหรับการผลิตเอธานอลจากน้ำตาลไซโลส หัวหน้าโครงการ NRCT-JSPS 0 0 0 0
  1999 การปรับปรุงพันธุกรรมของ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ทนกรดสำหรับการผลิตเอธานอลจากน้ำตาลไซโลส หัวหน้าโครงการ โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (JSPS-NRCT) 0 0 0 0
  1999 การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับใช้เป็นยีสต์อาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
  1999 การสะสมซิลีเนียมโดยเมธิลโล โทรฟิกยีสต์ที่แยกได้ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  1999 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทร์ในป่าชายเลน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1998 การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับใช้เป็นยีสต์อาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  1998 การปรับปรุงพันธุกรรมของ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ทนกรดสำหรับการผลิตเอธานอลจากน้ำตาลไซโลส หัวหน้าโครงการ NRCT-JSPS 0 0 0 0
  1998 การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับใช้เป็นยีสต์อาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  1997 การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับใช้เป็นยีสต์อาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  1997 การปรับปรุงพันธุกรรมของ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ทนกรดสำหรับการผลิตเอธานอลจากน้ำตาลไซโลส หัวหน้าโครงการ NRCT-JSPS 0 0 0 0
  1995 Industrial use of Agricultural Products in Southeast Asis (Xylitol and Ethnol Production from Xylose). หัวหน้าโครงการ กระทรวงศึกษาญี่ปุ่นผ่านทาง JSPS 0 0 0 0
  1994 Industrial use of Agricultural Products in Southeast Asis (Xylitol and Ethnol Production from Xylose). หัวหน้าโครงการ กระทรวงศึกษาญี่ปุ่นผ่านทาง JSPS 0 0 0 0
  1993 Industrial use of Agricultural Products in Southeast Asis (Xylitol and Ethnol Production from Xylose). หัวหน้าโครงการ กระทรวงศึกษาญี่ปุ่นผ่านทาง JSPS 0 0 0 0