Person Image

  Education

  • กส.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2511
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2514
  • Dr. Eng.(Applied Microbiology and Biotechnology), Kyoto University, ญี่ปุ่น, 2526

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 0 0 0
  2011 การผลิตโมนาไรซ์เพื่อเร่งสีในปลาสวยงามกุ้งขาวและไข่แดงของไข่เป็ด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 ศักยภาพการผลิตข้าวก่ำโมน่าในระดับขยาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การวิจัยไปสู่การพัฒนาพลังงานทางเลือก: เซลล์แสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การใช้สีจากสารสกัดธรรมชาติเพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์ของแข็ง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาเคมีเทคโนโลยีเพื่อการผลิตข้าวยีสต์แดงคุณภาพสูงที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2012 การวิจัยผลิตและพัฒนาการผลิต "มันก่ำ" มันสำปะหลังหมักแข็งด้วยเชื้อราโมแนสคัส หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 โมนาไรซ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และบริษัทเฟมไบโอเทค 0 0 0 0
  2004 การผลิตและสกัดสารสีและกลิ่นโมแนสคัสจากการหมักบนข้าวแห้ง (โครงการวิจัยพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  1999 Transformation of Monascus purpureus. ผู้ร่วมวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 0 0 0 0
  1993 อาหารมังสวิรัติที่มีวิตามินบี 12 สูงโดยการหมักแบบผสม หัวหน้าโครงการ U.S. ISRAEL CDR 0 0 0 0