Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • M.S.(Analytical Chemistry), Texas Tech University , ไทย
  • Ph.D.(Inorganic Chemistry), University of Missouri , ไทย, 2524

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 8 5 0 0
  2007 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 4 0 0
  2007 การพัฒนา เซ็นเซอร์ สำหรับการตรวจปริมาณแก๊สที่ละลายน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 9 0 0
  2009 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 7 0 0
  2009 การผลิตไฮดรอกซีอะปาไทต์ที่มีรูพรุนสูงโดยวิธีโซล-เจล บน PMMA monolite และการประยุกต์ใช้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2006 การเตรียมวัสดุนาโนชนิดทินออกไซด์ (SnO2) โดยกระบวนการโซลเจลและโซโนเคมิคอล์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2007 การผลิตไฮดรอกซีอะปาไทด์จากเปลือกไข่จระเข้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2006 การผลิตไฮดรอกซีอะปาไทต์จากเปลือกไข่จระเข้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท ศรีราชาโมด้า จำกัด 0 0 0 0
  2002 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  1998 การพัฒนาสภาวะการเผาซัพไฟร์สีแดง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1997 การศึกษาและพัฒนาสภาวะการเผาพลอยซัฟไฟร์สีแดง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0