Person Image

  Education

  • วท.บ.( วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2511
  • M.F.(Silviculture), University of Helsinki, ฟินแลนด์, 2515
  • Ph.D(Wildland Resource Science), University of California,Berkeley, สหรัฐอเมริกา, 2524

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 0 13 0 0
  2008 การจัดการลุ่มน้ำแบบยั่งยืนโดยใช้ระบบวนเกษตรเป็นฐาน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 เทคโนโลยีวนวัฒน์เพื่อการผลิตไม้แปรรูป ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสเพื่อผลิตไม้แปรรูป ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การตัดขยายระยะเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพไม้สวนป่า ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน และการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชในสวนป่าไม้พื้นเมืองที่ปลูกแบบชนิดเดียวและปลูกแบบผสม ณ สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การจัดการลุ่มน้ำแบบยั่งยืนโดยใช้ระบบวนเกษตรเป็นฐาน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การวิจัยเทคโนโลยีวนวัฒน์เพื่อการผลิตไม้แปรรูป ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสเพื่อผลิตไม้แปรรูป ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การตัดขยายระยะเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพไม้สวนป่า ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาวิจัยเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรและการพัฒนาชุมชนชนบทอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมโทรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ป่าไม้เป็นฐาน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การวิจัยและพัฒนาการปลูกไผ่เพื่อการผลิตหน่อไม้และการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 9 0 0
  2006 สวนรวบรวมและขยายพันธุ์ไผ่เพื่อปลูกสวนไผ่เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 2 1 0 0
  2010 การเก็บกักคาร์บอนของสวนป่ายูคาลิปตัสภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 เทคโนโลยีวนวัฒน์เพื่อการผลิตไม้แปรรูป ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน และการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชในสวนป่าไม้พื้นเมืองที่ปลูกแบบชนิดเดียวและปลูกแบบผสม ณ สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาวิจัยเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรและการพัฒนาชุมชนชนบทอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมโทรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ป่าไม้เป็นฐาน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การวิจัยและพัฒนาการปลูกไผ่เพื่อการผลิตหน่อไม้และการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 สวนรวบรวมและขยายพันธุ์ไผ่เพื่อปลูกสวนไผ่เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปใบปอสาเพื่อเป็นอาหารไก่ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 2 11 0 0
  2016 โครงการศึกษาชนิด/พันธุ์ไม้สนเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์ ที่ปรึกษาโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2016 การกักเก็บคาร์บอนของการปลูกป่าบนพื้นที่สูง ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2016 การใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดขาวครบวงจรบริเวณพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 1 0 0
  2015 โครงการย่อย 1/2557 “จัดทำยุทธศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลและแผนที่นำทางระยะ 10 ปี (2557-2566) ของประเทศไทย” ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมภาคเหนือ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2014 โครงการการศึกษาสถานภาพ (Positioning) และแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชีวมวลเพื่อพลังงานในกลุ่มประเทศ ACMECS (ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 2 0 0
  2013 ฝนเมล็ดที่ร่วงหล่นและเมล็ดที่สะสมอยู่ในดินต่อการเจริญทดแทนของกล้าไม้ในป่าฟื้นฟูที่สูง ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 4 0 0
  2010 การศึกษาเพื่อสำรวจและประเมินข้อมูลด้านเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2010 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูน บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 0 1 0 0
  2009 วนวัฒนวิทยาของไผ่และการใช้ประโยชน์ลำไผ่ อื่นๆ Touchwood Asia Co., Ltd. Group 0 0 0 0
  2006 การวิจัยบูรณาการแก้ปัญหาความยากจนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินโดยปลูกไม้โตเร็ว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2006 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2006 โครงการย่อยที่ 2 เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์และการพัฒนาของกล้าไผ่หวานอ่างขาง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2005 การวิจัยบูรณาการแก้ปัญหาความยากจนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินโดยปลูกไม้โตเร็ว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2005 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2005 1. เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์และการพัฒนาของกล้าไผ่หวานอ่างขาง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2004 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2004 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่2 : เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์และการพัฒนาของกล้าไผ่หวานอ่างขาง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2004 การศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ในระบบวนเกษตรเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ที่เสื่มโทรมและเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแร้ง-คลองพืด จังหวัดตราด ที่ปรึกษาโครงการ The ASEAN-Korea Environmental Cooperation Project 0 1 0 0
  2001 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบสาแห้งทดแทนใบกระถินแห้งเพื่อเป็นอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2001 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการใช้จากใบเสม็ดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทดแทนการรนำเข้าสารเคมีเกษตรที่มีฤทธิ์ไล่แมลงและควบคุมจุลินทรีย์ สำหรับการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย ทบวงมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
  1998 การตัดสางขยายระยะไม้สักในสวนป่า หัวหน้าโครงการ CIFOR 0 0 0 0
  1998 วนเกษตรของปอสา หัวหน้าโครงการ JICA 0 0 0 0