Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์ทั่วไป), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2512
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2516
  • Ph.D.(Forest Resources), University of Washington, U.S.A., 2523

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 2 7 0 0
  2012 การศึกษาการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของยางรักเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 นิเวศกายวิภาคของเนื้อเยื่อผลิตยางรักในพรรณไม้ให้ยางรัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2010 การขยายพันธุ์และการเติบโตของพรรณไม้ให้ยางรัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 นิเวศกายวิภาคของเนื้อเยื่อผลิตยางรักในพรรณไม้ให้ยางรัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 การขยายพันธุ์และการเติบโตของพรรณไม้ให้ยางรัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การถ่ายฝากยีนต้านทานยาปราบศัตรูพืช ไกลโฟเซส เข้าสู่ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 2 5 0 0
  2013 การศึกษาการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของยางรักเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2012 การประเมินความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของไม้สัก (Tectona grandis Linn. f.) ในป่าสักนวมินทรราชินี (ลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย) และพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียง โดยใช้ข้อมูลดีเอ็นเอในส่วนคลอโรพลาสต์จีโนม ที่ปรึกษาโครงการ คณะวนศาสตร์ 0 0 0 0
  2012 การสำรวจและตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว ที่ปรึกษาโครงการ คณะวนศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 นิเวศกายวิภาคของเนื้อเยื่อผลิตยางรักในพรรณไม้ให้ยางรัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การขยายพันธุ์และการเติบโตของพรรณไม้ให้ยางรัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การถ่ายฝากยีนต้านทานยาปราบศัตรูพืช ไกลโฟเซส เข้าสู่ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 3 0 0 0
  2014 การคัดเลือกพรรณไม้ที่เหมาะสมต่อการปลูกร่วมกับยางพาราโดยวิธีการวัดอัตราการ สังเคราะห์แสงและการเติบโต ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 0 0 0
  2009 การปรับปรุงโครงสร้างอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยูคาลิปตัสเพื่อลดความผิดปกติของยอดและค่าใช้จ่าย หัวหน้าโครงการ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ในเครือ SCG 0 0 0 0
  2008 Forest fire and vegetation changes in tropical seasonal forests in Thailand หัวหน้าโครงการ Ministry of Education Culture Sports Science and Technology, Japan 0 0 0 0
  2008 ไฟป่าและการเปลี่ยนแปลงสังคมพืชในป่าผลัดใบในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Government of Japan 0 0 0 0