Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2009 โครงการนำร่องเพื่อการผลิตปูม้านิ่มเชิงพาณิชย์โดยผู้ประกอบการมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 อาหารปลอดภัยและการพัฒนาอาชีพทางเลือกและการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง จ.สุราษฎร์ธานี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2003 การจัดการผลิตผลสัตว์น้ำและพืชน้ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1998 แป้งสำเร็จรูปชนิดใหม่ชุดทอดผลิตภัณฑ์ประมงแช่เยือกแข็ง ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ภายใต้โครงการความร่วมมือแล 0 0 0 0