Person Image

  Education

  • กม.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 5 3 0 0
  2015 การสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 5 3 0 0
  2015 นิเวศวิทยาของนกบริเวณชายฝั่งทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 21 40 0 0
  2018 แคลเซียมซิลิเกตในน้ำทะเลเพิ่มขึ้นจากน้ำเสียที่บำบัดแล้ว และจากแหล่งน้ำที่เป็นภูเขาหินปูน ที่มีผลต่อการเติบโตของหอยแมลงภู่ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2018 กลไกการเกิดออกซิเจนทั้งหมดในบึงประดิษฐ์แบบปลูกด้วยธูปฤาษีในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2012 การฟอกตัวเองทางจุลชีววิทยาในแม่น้ำท่าจีน ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2009 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 16 19 0 0
  2008 การพัฒนาเทคนิคการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมการผลิตเอธิลีนออกไซด์และเอธิลีนไกลคอล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ทีโอซีไกลคอล จำกัด 1 6 0 0
  2008 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 3 13 0 0
  2008 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์บริษัท ไทยเอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ด้วยการประยุกต์ตามแนวพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทไทย เอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด 0 2 0 0
  1997 ระบบส่งไฟฟ้า 500 kV เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจาก สสป.ลาว (ช่วงชัยภูมิ-ท่าตะโก) หัวหน้าโครงการ โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มก. 0 0 0 0
  1997 ระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ตามแนวเขตทางพิเศษ หัวหน้าโครงการ โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มก. 0 0 0 0