โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 2 0 0
2006 การศึกษาติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 3 4 0 0
2003 การวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงที่ยั่งยืนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ Biodiversity Conservation and European Commission 0 0 0 0
2001 Strategies for Sustainable Management of Fishery Resources in Pasak Jonlasid Reservoir, Thailand Through Ecological and Socio-Economics Assessment. หัวหน้าโครงการ Asean Regional Center for Biodiversity Conservation (ARCBC) 3 4 0 0
1999 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชน้ำจืดในประเทศไทย : คลอโรไฟตาและโครโมไฟตา หัวหน้าโครงการ สกว. 0 0 0 0