โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 2 0 0
2006 การศึกษาติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 3 4 0 0
2001 Strategies for Sustainable Management of Fishery Resources in Pasak Jonlasid Reservoir, Thailand Through Ecological and Socio-Economics Assessment. ผู้ร่วมวิจัย Asean Regional Center for Biodiversity Conservation (ARCBC) 3 4 0 0
1999 ทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณอ่าวแม่กลองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจต่อชาวประมงพื้นบ้าน หัวหน้าโครงการ องค์การสะพานปลา 0 0 0 0
1999 ผลกระทบของการระบายน้ำของระบบหล่อเย็นจากโรงไฟฟ้าบางปะกงที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ำในแม่น้ำบางปะกง ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
1997 Research for the Development of Sustainable Black Tiger Shrimp Culture in Freshwater Areas. ผู้ร่วมวิจัย Shrimp Culture Research and Development Co., Ltd. 0 0 0 0