Person Image

  Education

  • วท.บ.(คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2514
  • โภชนศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2520

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2006 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารสิ่งทอ และการละเล่นด็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารพื้นบ้าน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 1 4 0 0
  2010 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการของครูภูมิปัญญาเพื่อ การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 ความรู้ของผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารปลอดภัยประเภทอาหารปรุงสำเร็จ อาหารทอด ที่จำหน่ายในตลาดนัด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 พฤติกรรมการบริโภคอาหารปรุงสำเร็จ อาหารทอด ที่จำหน่ายในตลาดนัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารปรุงสำเร็จ อาหารทอดที่จำหน่ายในตลาดนัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารสิ่งทอ และการละเล่นด็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารพื้นบ้าน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2003 การพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 0 0 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)