Person Image

  Education

  • กส.บ.(เคหเศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2506
  • M.H.E.(Clothiny and Iextiles), University of Georgio, สหรัฐอเมริกา, 2517

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 1 0 0 0
  2009 การลดความเสียหายจากเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในแปลงฝ้าย: การปลูกพืชสลับและศึกษาพฤติกรรมการทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การผสมผสานวิธีการควบคุมแมลงศัตรูในการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ฝ้ายสีในระดับท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การลดความเสียหายจากเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในแปลงฝ้าย : การปลูกพืชสลับและศึกษาพฤติกรรมการทำลาย ของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฝ้ายสี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาคุณภาพเส้นใยและความคงทนของสีในผลิตภัณฑ์ฝ้ายสี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การผสมผสานวิธีการควบคุมแมลงศัตรูในการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ฝ้ายสีในระดับท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฝ้ายสี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาคุณภาพเส้นใยและความคงทนของสีในผลิตภัณฑ์ฝ้ายสี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การส่งเสริมและเผยแพร่การทำผลิตภัณฑ์จากฝ้ายสีในระดับท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2009 การผสมผสานวิธีการควบคุมแมลงศัตรูในการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ฝ้ายสีในระดับท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  1999 สีจากพืชและการย้อมใบหญ้าแฝกเพื่องานหัตถกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  1993 ผ้าตีนจกและหาดเสี้ยว หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 0 0 0 0