Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2515
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2518

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 6 0 0
  2014 การใช้ประโยชน์ได้ของปลายข้าวผ่านกระบวนการเอกซ์ทรูชั่นในสุกรอนุบาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2012 การแปรรูปกวาวเครือขาวแผ่นแห้งเกรดเภสัชกรรมเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ที่ปรึกษาโครงการ สถานที่ผลิตยาสมุนไพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำเเพงเเสน 0 2 0 0
  2009 การพัฒนาการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ประสิทธิภาพสูงสำหรับพืชเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 4 0 0
  2009 การเปรียบเทียบผลของอาหารสำเร็จรูปกับอาหารสดต่อสมรรถภาพการผลิตไข่และอัตราการเพาะฟักของแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vanamei) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. 1 0 0 0
  2009 การศึกษาความต้องการโภชนะของปลาดุกลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 0 8 0 0
  2013 การศึกษาองค์ประกอบทางโภชนะ คุณภาพและปริมาณจุลินทรีย์ของผงไผ่หมัก ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท นิโตโม จำกัด 0 1 0 0
  2013 ผลการเสริมผงใบไผ่หมักต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และระบบภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท นิโตโม จำกัด 0 0 0 0
  2013 ผลของการใช้ผงไผ่หมักในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท นิโตโม จำกัด 0 1 0 0
  2011 การศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการผลิต การตลาด และโครงสร้างต้นทุนการผลิตไข่ไก่ สุกร ไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2010 Testing of NS Lactabcillus in Pig Diet หัวหน้าโครงการ NIKEN CO., LTD. 0 0 0 0
  2010 โตรงการศึกษาการใช้ของเสียจากฟาร์มสุกรและเพิ่มผลผลิตพืช หัวหน้าโครงการ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 3 0 0
  2010 การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ บริษัท สุวรรณภูมิ ออร์แกนิค จำกัด 0 0 0 0
  2009 โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปเมล็ดสบู่ดำ เพื่อการใช้กากเมล็ดสบู่ดำเป็นอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทโพรเทคเตอร์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) 0 0 0 0
  2009 โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/2552 ผู้ร่วมวิจัย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2009 Effects of PRIMO 25 Supplementation in Growing – Finishing Pig Diets ผู้ร่วมวิจัย Vantarion Co., Ltd. 0 0 0 0
  2009 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเสียจากฟาร์มโคและสุกรระดับชุมชน (คลีกนิก) ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2009 โครงการแปรรูปเมล็ดสบู่ดำเพื่อเป็นอาหารสัตว์- ศึกษาการแปรรูปเมล็ดสบู่ดำเพื่อเป็นอาหารสัตว์- ศึกษาผลของการใช้กากสบู่ดำเนื้อในเป็นอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทพรีเชียส์ เอิร์ท จำกัด 0 0 0 0
  2007 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 โครงการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2003 ผลการใช้น้ำมันและใบมันสำปะหลังในสูตรอาหารไก่ไข่ต่อคุณภาพและปริมาณโปรตีนในไข่ไก่ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2003 ผลการใช้กากมันสำปะหลังเป็นอาหารสุกรระยะอุ้มท้อง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2001 การส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  1998 การใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสุกรรุ่น-ขุน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 0 2 0 0
  1998 การใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 0 1 0 0
  1998 การใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสุกรแม่พันธุ์ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  1994 การใช้เยื่อชานอ้อยเป็นอาหารสุกรรุ่น-ขุน หัวหน้าโครงการ กลุ่มน้ำตาลวังขนาย 0 0 0 0