โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2006 โครงการถ่ายทอดงานวิจัยเรื่องการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่ประชาชน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
1993 การเลี้ยงกระบือเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในการเกษตร หัวหน้าโครงการ IDRC,CANADA 0 0 0 0
1992 การเลี้ยงกระบือเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในการเกษตร หัวหน้าโครงการ IDRC,CANADA 0 0 0 0
1991 การเลี้ยงกระบือเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในการเกษตร หัวหน้าโครงการ IDRC,CANADA 0 0 0 0