Person Image

  Education

  • วท.บ. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • M.Sc. (Vegetable), Indian Agricultural Research Institute. , INDIA
  • Ph.D.(Seed Technology), Massey University , NEW ZEALAND

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2007 การเพิ่มคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  1994 โครงการดำเนินงานศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเซีย (ประเทศไทย) หัวหน้าโครงการ งบประมาณศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 0 0 0 0
  1994 ไอโซไซม์กับการแยกายพันธุ์พืชผักบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 0 0 0 0
  1993 ไอโซไซม์กับการแยกสายพันธุ์พืชผักบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 4 1 0 0
  2008 โครงการการพัฒนาการผลิตผักโดยมาตรฐานการผลิตระบบ GAP เพื่อส่งครัวการบินไทย ที่ปรึกษาโครงการ การบินไทย 1 1 0 0
  2005 การใช้ผ้าไม่ทอเพื่อการผลิตผักและผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1 0 0 0
  2004 Nutrient Dynamics Cropping System. หัวหน้าโครงการ Chiba University 0 0 0 0
  2000 การรวบรวมและเก็บรักษาพันธุ์ผักพื้นบ้านในภูมิภาคเอเซีย หัวหน้าโครงการ Asian Development Bank 0 0 0 0
  2000 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  1999 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรคเหี่ยวโดยใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมาย ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1 0 0 0
  1998 การคัดเลือกพันธุ์มะเขือเทศให้ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง ผู้ร่วมวิจัย AVRDC. Taiwan 0 0 0 0
  1993 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา : กรณีศึกษาของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ Asia Development Bank (ADB) 0 0 0 0