Person Image

  Education

  • B.S.A.(Agriculture), Central Luzon State University , ฟิลิปปินส์, 2511
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2515

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 2 2 0 0
  2014 การเร่งการพัฒนารากในระยะตั้งตัวของสับปะรด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 0 0 0 0
  2008 โครงการวิจัยการชักนำเฟินชายผ้าสีดาและกลุ่มเฟินข้าหลวงให้กลายพันธุ์โดยสารเคมีและรังสีแกมม่า หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2007 โครงการวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ชีววิทยาการออกดอก เทคนิคการขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยงกุหลาบพันปีชนิดต่าง ๆ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2007 โครงการวิจัยการชักนำเฟินชายผ้าสีดาและกลุ่มเฟินข้าหลวงให้กลายพันธุ์โดยสารเคมีและรังสีแกมม่า หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2006 โครงการวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ชีววิทยาการออกดอกเทคนิคการขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยงกุหลาบพันธุ์ปีชนิดต่าง ๆ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2006 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์ปลูกและปรับปรุงเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุดอกไม้แห้งตามธรรมชาติเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2005 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์ปลูกและปรับปรุงเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุดอกไม้แห้งตามธรรมชาติเพื่อการ ส่งออก หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2005 โครงการวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาชีววิทยาการออกดอก เทคนิคการขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยง กุหลาบพันปีชนิดต่าง ๆ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  1998 การวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งคั้นน้ำ และทับทิมเพื่อการอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  1996 Pineapple Improvement Project. หัวหน้าโครงการ บริษัทเอกชน 0 0 0 0
  1996 Exotic Fruit Production Project. หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  1996 Research and Development on dried Ornamental Plants. หัวหน้าโครงการ DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CO-OPERATIVE 0 0 0 0