โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 4 0 0
2010 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยการฉายรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยการฉายรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์คำฝอยไร้หนามให้มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น และมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง โดยวิธีมิวเตชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ธนาคารพันธุกรรมพืช 50 ปี แห่งการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 4 0 0
2011 การทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพันธุ์งาจากการพัฒนาของโครงการปรับปรุงพันธุ์งาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยการฉายรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2009 การประเมินคุณภาพเมล็ดงาเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์และสำหรับการบริโภค ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2007 ธนาคารพันธุกรรมพืช 50 ปี แห่งการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์งาฝักไม่แตกให้มีปริมาณสาร lignans antioxidant สูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์งาผลผลิตสูงให้ฝักต้านทานการแตกและมีสารลิกแนนสูง ที่ปรึกษาโครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 0 0 0 0
2005 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตงาด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและเมล็ดมีคุณภาพดี หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2004 โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับสับปะรดที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
1999 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดอายุเก็บเกี่ยวสั้นโดยวิธีปกครองและโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ The European Union (EU) 0 0 0 0
1999 การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างหวาน หัวหน้าโครงการ Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO) 0 0 0 0
1999 การทดสอบพันธุ์คำฝอย หัวหน้าโครงการ Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO) 0 0 0 0