Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2513
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2515
  • Ph.D.(Soil Mineralogy), University of Western Australia , AUSTRALIA, 2521

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 11 8 0 0
  2020 การติดตามการใช้เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตทะลายและคุณภาพผลปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 บทบาทของถ่านชีวภาพต่อการลดการปลดปล่อยตะกั่วในดินที่ปนเปื้อนบริเวณเหมืองแร่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 อิทธิพลของโพแทสเซียมต่อความเสถียรของเม็ดดิน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2015 การศึกษาการปลดปล่อยโพแทสเซียมในดินที่ใช้ปลูกอ้อยบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาการแพร่กระจายของโลหะหนักในดินที่ใช้ปลูกข้าวบริเวณริมถนนทางหลวงของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมในดินที่ลุ่มที่มีพัฒนาการแตกต่างกันในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การเก็บกักคาร์บอนอินทรีย์เปรียบเทียบในดินทางการเกษตรของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 ประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินในการแก้ไขปัญหาดินที่มีชั้นดาน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2010 บทบาทของสเมกไทต์ต่อธาตุอาหารพืชและโลหะหนักของดินในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การเก็บกักคาร์บอนอินทรีย์เปรียบเทียบในดินทางการเกษตรของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2010 การปรับปรุงดินและการใช้จุลธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังและอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2010 ประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินในการแก้ไขปัญหาดินที่มีชั้นดาน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ผลตกค้างของการใส่ปูนอย่างต่อเนื่องต่อการเปลี่ยนแปลงการดูดซับฟอสฟอรัสในดินกรดจัด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 28 19 0 0
  2019 การประเมินศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพของดิน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและการจัดการดิน-ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในการปลูกอ้อยพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 บทบาทของถ่านชีวภาพต่อการลดการปลดปล่อยตะกั่วในดินที่ปนเปื้อนบริเวณเหมืองแร่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 อิทธิพลของโพแทสเซียมต่อความเสถียรของเม็ดดิน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การศึกษาการปลดปล่อยโพแทสเซียมในดินที่ใช้ปลูกอ้อยบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2016 การศึกษาการแพร่กระจายของโลหะหนักในดินที่ใช้ปลูกข้าวบริเวณริมถนนทางหลวงของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การศึกษาการดูดซับอินทรียวัตถุที่ละลายได้บนผิวของแร่ดินเหนียว ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมในดินที่ลุ่มที่มีพัฒนาการแตกต่างกันในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 ผลของวัสดุซิลิเกตต่อเคมีของน้ำในดิน การดูดใช้และการกักเก็บธาตุอาหารในข้าวพันธุ์ กข 41 ที่ปลูกในดินกรดจัดกำมะถันและดินเนื้อปูน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 6 0 0
  2015 ธรณีเคมีของฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิดในดินเนื้อปูนภายใต้ภูมิอากาศแบบกึ่งแห้งแล้งของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2014 ศักย์ผลิตภาพเปรียบเทียบของดินเวอร์ทิซอลส์ที่ลุ่มและที่ดอนในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2013 ศักยภาพเปรียบเทียบ และสถานภาพของโลหะหนักของดินนาในแอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การดูดซับและปลดปล่อยฟอสฟอรัสของดินกรดที่ดอน ที่ปรับปรุงโดยใช้หินฟอสเฟต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2012 การเก็บกักคาร์บอนอินทรีย์เปรียบเทียบในดินทางการเกษตรของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 บทบาทของสเมกไทต์ต่อธาตุอาหารพืชและโลหะหนักของดินในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การปรับปรุงดินและการใช้จุลธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังและอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 3 0 0
  2011 การปรับปรุงดินทรายเสื่อมโทรมโดยใช้พืชปุ๋ยสดในข้าวโพดและมันสำปะหลังที่ปลูกต่อเนื่อง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 ลักษณะและการจัดการชั้นดานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2010 ผลตกค้างของการใส่ปูนอย่างต่อเนื่องต่อการเปลี่ยนแปลงการดูดซับฟอสฟอรัสในดินกรดจัด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2009 สถานภาพของโลหะหนัก และความสัมพันธ์กับแร่ดินเหนียวของดินในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 การประเมินศักยภาพของดินเพื่อกำหนดชุดเทคโนโลยีในการผลิตอ้อย และมันสำปะหลัง สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และการพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 36 Project 44 28 0 0
  2018 แผนงานวิจัยศักยภาพของที่ดิน และการตอบสนองด้านการผลิตของปาล์มน้ำมันต่อเทคโนโลยีการจัดการ ในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออก รองรับการพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การตอบสนองด้านการผลิตของปาล์มน้ำมันต่อเทคโนโลยีการจัดการดิน-น้ำ และธาตุอาหารในพื้นที่ดินเปรี้ยวของที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การประเมินศักยภาพพื้นที่ในการปลูกปาล์มน้ำมันโดยพิจารณาจากสมบัติของดิน และสภาพภูมิอากาศในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การประเมินศักยภาพพื้นที่และดินเพื่อกำหนดชุดเทคโนโลยีการจัดการ ในการปลูกอ้อยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 การจัดการดินเปรี้ยวจัดเพื่อส่งเสริมการเติบโตของรากปาล์มน้ำมันและลดความเป็นกรดจัดและอะลูมินัมเป็นพิษในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การจัดการธาตุอาหารหลัก รองและจุลธาตุอาหารในดินเปรี้ยวจัดที่ใช้ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตที่ราบภาคกลางของประเทศไทย เพื่อให้ได้ผลผลิตคุ้มค่ากับการลงทุนทางด้านธาตุอาหารพืชสูงสุด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การจัดการดินเปรี้ยวจัดเพื่อส่งเสริมการเติบโตของรากปาล์มน้ำมันและลดความเป็นกรดจัดและอะลูมินัมเป็นพิษในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การประเมินปริมาณพื้นที่และคุณภาพของดินที่มีความเหมาะสมต่ำต่อการทำนาข้าว เพื่อการพัฒนาการจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพในการปลูกอ้อย ในจังหวัดหนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2015 การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2015 การจัดการธาตูอาหารหลัก รองและจุลธาตุอาหารในดินเปรี้ยวจัดที่ใช้ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตที่ราบภาคกลางของประเทศไทย เพื่อให้ได้ผลผลิตคุ้มค่ากับการลงทุนทางด้านธาตุอาหารพืชสูงสุด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การจัดการและการเพิ่มมูลค่าของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในการผลิตทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2012 โลหะหนักในดินของพื้นที่แหล่งแร่ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 แร่วิทยาและธรณีเคมีวิทยาของดินเปรี้ยวในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 การแจกกระจายและสถานภาพของโลหะหนักในดินนาแอ่งโคราชของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2010 โลหะหนักในดินเหมืองแร่ลิกไนต์ หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 0 0 0 0
  2009 บทบาทของแร่เคโอลิไนต์ในการต้านทานอิทธิพลของอะลูมินัมในดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
  2009 บทบาทของอินทรียวัตถุต่อสมบัติของประจุในดินสีแดงเขตร้อนในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2009 คาร์บอนและไนโตรเจนในกลุ่มอนุภาคขนาดต่างกันของดินที่มีความแตกต่างเชิงแร่ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 การทำให้เกิดเสถียรภาพของอินทรียวัตถุในดินโดยเหล็กออกไซด์ในดินที่มีพัมนาการสูงในเขตร้อน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 สมบัติของเหล็กออกไซด์ในดินดอนภายใต้ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนและมรสุมเขตร้อนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 0 0 0
  2008 บทบาทของอินทรียวัตถุต่อสมบัติของประจุในดินสีแดงเขตร้อนในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2007 การให้ปุ๋ยตามลักษณะดินเพื่อลดปัญหาความไม่สมดุลย์ของธาตุอาหารในดินเพื่อการผลิตผักในโครงการหลวง ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 1 2 0 0
  2007 การศึกษาลักษณะดินและปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตพืชในพื้นที่แปลงทดลองของสถานี/ศูนย์ของมูลนิธิโครงการหลวง ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 6 9 0 0
  2006 แร่วิทยาและธรณีเคมีของดินเวอร์ติซอลส์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 2 0 0
  2006 แร่วิทยาของดินดอนที่ทำการเกษตรภายใต้สภาพแวดล้อมมรสุมเขตร้อนของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 5 1 0 0
  2006 แนวโน้มการแจกกระจายของดินเค็มในแอ่งที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 2 0 0
  2006 ลักษณะประจุของดินที่มีพัฒนาการสูงในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 2 0 0
  2002 ลักษณะเชิงแร่วิทยาและเคมีเปรียบเทียบของดินที่ลุ่มในประเทศไทย (พ.ศ. 2545-2550) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 5 5 0 0
  2002 ความแปรปรวนของระบบดินตามธรรมชาติที่เกิดจากอิทธิพลของระดับความเค็ม (พ.ศ. 2545-2550) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4 2 0 0
  2000 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแร่ในดินตามลำดับภูมิประเทศในประเทศไทย (พ.ศ. 2543-2548) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4 0 0 0
  1999 สมบัติของอนุภาคดินเหนียวของดินอันดับแอลฟิซอลส์และอัลทิซอลส์ในประเทศไทย (พ.ศ.2542-2547) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 0 0 0
  1999 สมบัติและลักษณะชี้บ่งเชิงสภาพแวดล้อมการเกิดของศิลาแลงและศิลาแลงอ่อนของประเทศไทย (พ.ศ. 2542-2547) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
  1999 การเปรียบเทียบสมบัติของออกซิซอลส์สีแดงภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนและมรสุมเขตร้อนในประเทศไทย (พ.ศ. 2543-2546) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
  1999 ธรรมชาติของออกซิซอลส์และอัลทิซอลส์สีแดงในประเทศไทย (พ.ศ. 2543-2548) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0