Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2516
  • M.S. (Soil Physics), Oregon State U., สหรัฐอเมริกา, 2519
  • Ph.D.(Soil Physics), Oregon State U., สหรัฐอเมริกา, 2522

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2022 การยกระดับศักยภาพการผลิต คุณภาพผลผลิต และมูลค่าเพิ่มของมะพร้าวนํ้าหอมไทยด้วยงานวิจัยพื้นฐาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 เทคโนโลยีแม่นยำในการจัดการระบบดิน-พืช-อากาศเพื่อยกระดับผลผลิตและคุณภาพผลของมะพร้าวนํ้าหอม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 1 0 0
  2019 การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน และเพิ่มผลผลิต คุณภาพมังคุดในเขตพื้นที่ภาคใต้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ความสัมพันธ์ของสภาวะน้ำในระบบดิน-พืช-อากาศ กับกระบวนการและเปลี่ยนแก๊สใบข้าว มันสัมปะหลังและสับปะรด หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน 0 0 0 0
  2004 ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาในการผลิตมะม่วงคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย มก. ปี 2547 2 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 0 0 0 0
  2021 การกำหนดสูตรและอัตราปุ๋ยที่แม่นยำเพื่อยกระดับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดข้าวเหนียว ที่ปรึกษาโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2017 การเปรียบเทียบชนิดวัสดุคลุมแปลงต่อสภาวะอุณหภูมิและความชื้นในเขตรากพืชของแปลงปลูกสตรอเบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2014 การศึกษามวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารพืชหลัก และปัจจัยสภาพอากาศที่มีผลต่อกลไกการเปิดปากใบของข้าว มันสำปะหลัง และสับปะรด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2013 การกำหนดอัตราปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันในภาคตะวันออกประจำปี 2556 หัวหน้าโครงการ บริษัท สุขสมบูรณ์ น้ำมันปาล์ม จำกัด 0 0 0 0
  2012 งานวิชาการเพื่อพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2012 งานวิชาการเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย หัวหน้าโครงการ บริษัทมหาชนจำกัด น้ำตาลครบุรี 0 0 0 0
  2012 การกำหนดอัตราปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันในภาคตะวันออกประจำปี 2555 หัวหน้าโครงการ บริษัท สุขสมบูรณ์ น้ำมันปาล์ม จำกัด 0 0 0 0
  2012 ความสามารถของต้นยูคาลิปตัในการใช้น้ำที่ชลประทานให้ในช่วงฤดูแล้ง หัวหน้าโครงการ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด 0 0 0 0
  2011 การกำหนดอัตราปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2009 การวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดกระดุมเขตร้อน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2008 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นยาสูบที่ถ่ายยีนโพรลีนต่อการขาดน้ำ ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอส ซี จี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  1997 การหาอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อกำหนดอัตราปุ๋ยประจำปีสำหรับปาล์มน้ำมันอ้อย และยางพารา หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาวิชาการ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 0 0 0 0