Person Image

  Education

  • กส.บ., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2503
  • M.S., MSU., USA, 2512
  • Ph.D., MSU, USA, 2520

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 2 0 0
  2006 ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐสังคมของการบริหารจัดการระบบนิเวศเกษตรแบบยั่งยืนกับการมีส่วนร่วมของชุมชนเขตลุ่มน้ำน่าน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0