Person Image

  Education

  • Ph.D.(Plant Pathology), Tokyo University of Agriculture , JAPAN
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 33 Project 20 29 0 0
  2017 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2016 ธาตุสังกะสีและกรดอะมิโนที่ส่งผลต่อความรุนแรงของเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. glycines สาเหตุโรคใบจุดนูนถั่วเหลือง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2016 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การระบาดของโรคราที่สำคัญของข้าวโพดและการจัดการสารพิษจากราที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การจัดการโรค รา แบคทีเรีย และ ไวรัส ของข้าวโพดด้วยระบบเกษตรดีที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 โรคระบาดและการจัดการโรคของถั่วเหลืองระหว่างปี 2556-2558 และยีนที่ควบคุมการก่อโรครุนแรงของเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. glycines ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การจัดการโรค รา แบคทีเรีย และ ไวรัส ของข้าวโพดด้วยระบบเกษตรดีที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 ความหลากหลายของแมลงศัตรูพืช แมลงพาหะ และแมลงศัตรูธรรมชาติของข้าวโพดหวานในเขตพื้นที่ภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ และกลไกของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพดหวาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อการผลิตถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2011 การจัดการโรคและแมลงอย่างยั่งยืนเพื่อการผลิตข้าวโพดคุณภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อการผลิตถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การประเมินศักยภาพของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การจัดการโรคและแมลงอย่างยั่งยืนเพื่อการผลิตข้าวโพดคุณภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การประเมินศักยภาพของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การประเมินศักยภาพของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การประเมินศักยภาพของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 การเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดคุณภาพ ด้วยการจัดการโรคพืชอย่างเหมาะสมปลอดภัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี หัวหน้าโครงการ
  ผู้ประสานงาน
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 ศึกษาโรคข้าวโพดและข้าวฟ่างในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 งานวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน สำหรับการผลิตข้าวโพดแบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การประเมินศักยภาพสายพันธุ์ถั่วเหลืองดีเด่นของโครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองดีเด่นของโครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในไร่นาเกษตรกรพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดคุณภาพ ด้วยการจัดการโรคพืชอย่างเหมาะสมปลอดภัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2007 การวิจัยพันธุ์ฝรั่งต้านทานไส้เดือนฝอยเพื่อการจัดการโรครากปมและโรคร่วมทางระบบราก ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี หัวหน้าโครงการ
  ผู้ประสานงาน
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2007 ศึกษาโรคข้าวโพดและข้าวฟ่างในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 งานวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน สำหรับการผลิตข้าวโพดแบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การพัฒนาแบบบูรณาการสำหรับระบบเกษตรทางเลือก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การจัดการโรคถั่วเหลืองและพืชตระกูลถั่วโปรตีนสูงอื่น ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 15 4 0 0
  2006 การวิจัยพันธุ์ฝรั่งต้านทานไส้เดือนฝอยเพื่อการจัดการโรครากปมและโรคร่วมทางระบบราก ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากข้าวโพดและข้าวฟ่าง หัวหน้าโครงการ
  ผู้ประสานงาน
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 2 20 0 0
  2018 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การระบาดของโรคราที่สำคัญของข้าวโพดและการจัดการสารพิษจากราที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ธาตุสังกะสีและกรดอะมิโนที่ส่งผลต่อความรุนแรงของเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. glycines สาเหตุโรคใบจุดนูนถั่วเหลือง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การศึกษาการระบาดและการถ่ายทอดโรคของแบคทีเรียในข้าวโพดและการจัดการโดยชีววิธีและวิธีผสมผสาน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การจัดการโรค รา แบคทีเรีย และ ไวรัส ของข้าวโพดด้วยระบบเกษตรดีที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2015 โรคระบาดและการจัดการโรคของถั่วเหลืองระหว่างปี 2556-2558 และยีนที่ควบคุมการก่อโรครุนแรงของเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. glycines ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ความหลากหลายของแมลงศัตรูพืช แมลงพาหะ และแมลงศัตรูธรรมชาติของข้าวโพดหวานในเขตพื้นที่ภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ และกลไกของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพดหวาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2013 การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อการผลิตถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การจัดการโรคและแมลงอย่างยั่งยืนเพื่อการผลิตข้าวโพดคุณภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 6 0 0
  2012 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2011 เทคนิคการปลูกเชื้อราน้ำค้างข้าวโพดในโรงเรือน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าวโพด 0 1 0 0
  2010 การจัดการโรคและแมลงเพื่อผลิตถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดอย่างปลอดภัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดคุณภาพ ด้วยการจัดการโรคพืชอย่างเหมาะสมปลอดภัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี หัวหน้าโครงการ
  ผู้ประสานงาน
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 ศึกษาโรคข้าวโพดและข้าวฟ่างในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การวิจัยพันธุ์ฝรั่งต้านทานไส้เดือนฝอยเพื่อการจัดการโรครากปมและโรคร่วมทางระบบราก ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ และสารสกัดค้างคาวดำ และการปรับปรุงธาตุอาหารพืช เพื่อควบคุมโรค และแมลงสำคัญของพืชตระกูลกะหล่ำ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 2 5 0 0
  2016 การพัฒนาการทวีจำนวนเซลล์และต้นแบบชีวผลิตภัณฑ์ของ Pseudomonas fluorescens SP007s เพื่อใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโตพืชและควบคุมโรคพืชในระดับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาและถ่ายทอดผลิตภัณฑ์สูตรสำเร็จจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ และจุลินทรีย์ผสมสารสกัดพืชสำหรับผลิตพืชผักปลอดภัยและใช้ในชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อผสมจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ และสูตรจุลินทรีย์ผสมสารสกัดพืชเพื่อปรับปรุงสุขภาพพืช หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2012 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สูตรสารสกัดค้างคาวดำผสมบาซิลลัส ทูรินจิเอนซิส(บีที)เพื่่อจัดการแมลงศัตรูผัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2012 ศักยภาพของสูตรสารสกัดหนอนตายหยากในการควบคุมแมลงศัตรูพืชผัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2011 การจัดการโรคในระบบผลิตกล้าไม้ยูคาลิปตัสด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์โดยวิธีผสมผสาน หัวหน้าโครงการ บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด 0 0 0 0
  2011 การวินิจฉัยและจำแนกสายพันธุ์เชื้อสาเหตุโรคของยูคาลิปตัสในระบบผลิตกล้าไม้ หัวหน้าโครงการ บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด 0 0 0 0
  2011 ปุ๋ยจุลินทรีย์ชนิดใหม่ลดการใช้สารเคมีในการผลิตข้าว หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และสารสกัดพืชเพื่อควบคุมโรคและแมลงและเพิ่มผลผลิตคุณภาพของพืชผัก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 การวินิจฉัยและจำแนกสายพันธุ์เชื้อสาเหตุโรคของยูคาลิปตัสในระบบผลิตกล้าไม้ หัวหน้าโครงการ บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2010 การจัดการโรคในระบบผลิตกล้าไม้ยูคาลิปตัส ด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์โดยวิธีผสมผสาน หัวหน้าโครงการ บริษัท ยูเทค โพรดิวส์ จำกัด กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และสารสกัดพืชเพื่อควบคุมโรคและแมลง และเพิ่มผลผลิตคุณภาพของพืชผัก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2010 การจัดการโรคในระบบผลิตกล้าไม้ยูคาลิปตัส ด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์โดยวิธีผสมผสาน หัวหน้าโครงการ บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด 0 0 0 0
  2008 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูถั่วเหลืองแบบผสมผสาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ชีวภาพแบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมโรคและกลไกที่เกี่ยวข้องโรคขอบใบแห้งและใบขีดโปร่งแสงของข้าวและโรคสำคัญของถั่วเหลืองฝักสด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2007 เทคโนโลยีการจัดการโรคไวรัสใบด่างลาย (SCMV) ไวรัสใบด่างประจุดเหลือง (MCMV) โรคเหี่ยวและโรคลำต้นเน่าแบคทีเรียของข้าวโพดหวาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2006 การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถึ่วเหลืองฝักสด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพด้วยจุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการเจริญและความแข็งแรงของพืชและจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่ สามารถควบคุมการระบาดของโรคพืช หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2004 Developing Biological Control for Vegetable Diseases with Microorganisms and Natural Compounds หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 1 1 0 0