Person Image

Administration

Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2516
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2519
  • Ph.D.(Plant Pathology), University of California at Riverside , สหรัฐอเมริกา, 2528

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 4 5 0 0
2011 เทคนิคแลมป์เพื่อการตรวจเชื้อแบคทีเรียโรคพืชและศัตรูพืชกักกันของพืชส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การตรวจเชื้อและการจัดจำแนกสายพันธุ์เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าว ( Xanthomonas oryzae pv. oryzae ) ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2008 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบที่แม่นยำและรวดเร็วสำหรับโรคทริสเตซาและโรคกรีนนิ่งของพืชตระกูลส้มในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรคและการป้องกันกำจัดโรคเพื่อเพิ่มผลผลิตและการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบที่แม่นยำและรวดเร็วสำหรับโรคทริสเตซาและโรคกรีนนิ่งของพืชตระกูลส้มในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์ของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่แยกได้จากจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง โดยการจัดจำแนกด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรคส้มเพื่อเพิ่มผลผลิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2006 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบที่แม่นยำและรวดเร็วสำหรับโรคทริสเตซาและโรคกรีนนิ่งของพืชตระกูลส้มในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2018 การพัฒนาวิธีการมาตรฐานสำหรับตรวจสอบเชื้อ Xanthomonas vesicatoria ในเมล็ดมะเขือเทศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 13 10 0 0
2019 การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน และเพิ่มผลผลิต คุณภาพมังคุดในเขตพื้นที่ภาคใต้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการจากไม้ผล ประมง ปศุสัตว์ : ทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรสวนยางในเขตพื้นที่ริมแม่น้ำโขง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 เทคนิคแลมป์เพื่อการตรวจเชื้อแบคทีเรียโรคพืชและศัตรูพืชกักกันของพืชส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การตรวจเชื้อและการจัดจำแนกสายพันธุ์เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าว ( Xanthomonas oryzea pv. oryzea ) ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2010 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการควบคุมโรคพืชและตรวจสุขภาพพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 7 0 0
2009 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรคและการป้องกันกำจัดโรคเพื่อเพิ่มผลผลิตและการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การให้บริการผลิตแอนติซีรัมเพื่องานวิจัย ที่ปรึกษาโครงการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2008 การผลิตแอนติซีรัมเพื่อรองรับงานบริการของคลินิกสุขภาพพืช ที่ปรึกษาโครงการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2007 การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์ของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่แยกได้จากจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง โดยการจัดจำแนกด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาเทคนิคไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจเชื้อ Pantoea stewartii subsp. stewartii สาเหตุโรคเหี่ยวในข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2006 การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคและการจัดการโรคพืชสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 22 Project 21 16 0 0
2018 การวิเคราะห์สายพันธุ์เชื้อแบคทีเรียโรคขอบใบแห้งของข้าว เพื่อกำหนดพันธุ์ข้าวที่ต้านทานโรค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2017 การเปรียบเทียบชนิดวัสดุคลุมแปลงต่อสภาวะอุณหภูมิและความชื้นในเขตรากพืชของแปลงปลูกสตรอเบอรี่ หัวหน้าโครงการ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2017 การจัดจำแนกและการตรวจเชื้อโรคกาบใบเน่าสีน้ำตาลของข้าวที่เกิดจากเชื้อ Pseudomonas fuscovaginae ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2017 การสำรวจเฝ้าระวังโรคตอแคระแกร็นของอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2016 การสำรวจเฝ้าระวังเชื้อ Burkholderia glumae และ Pseudomonas fuscovaginae สาเหตุโรคอุบัติใหม่ในข้าว หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
2016 เครื่องมือนวตกรรมและแพลตฟอร์มเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ผักต้านทานโรค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4 0 0 0
2015 โครงการความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาพันธุ์ยูคาลิปตัส หัวหน้าโครงการ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2014 โครงการบริการตรวจวินิจฉัยและคัดเลือกพันธุ์ผักต้านทานต่อโรคพืช ผู้ร่วมวิจัย AVRDC 0 0 0 0
2013 การจัดการใบจุดเหลี่ยมที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในกระบวนการผลิตกล้ายูคาลิปตัส หัวหน้าโครงการ บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2013 เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรครวงไหม้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ของข้าวในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
2013 การศึกษาและควบคุมโรคไหม้จากแบคทีเรียของยูคาลิปตัสในระบบการผลิตกล้าไม้ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 1 1 0 0
2012 การพัฒนาเทคนิคแลมป์ในการตรวจโรคในพืชตระกลูแตง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 1 0 0
2011 ผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของข้าวในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4 4 0 0
2011 โครงการศึกษาการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ(สาขาเกษตรและอาหาร) ระยะที่ 2 : การศึกษาความสามารถทางวิชาการของหน่วยวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 0 0 0 0
2010 การศึกษาถึงกลไกของเชื้อแบคทีเรียในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของยูคาลิปตัส หัวหน้าโครงการ บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด 0 0 0 0
2009 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 1 0 0
2009 การทดลองความเป็นไปได้ในการใช้ไคโตซานเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
2008 โครงการแนวทางปฏิบัติงานด้านการตรวจพืช ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2 0 0 0
2008 โครงการเทคโนโลยีชีวภาพ : ระดับมหภาคและจุลภาค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 2 0 0
2006 การตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมระดับโรงเรือน หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 3 6 0 0
2006 การใช้เทคนิคโปรติโอมิคเพื่อพัฒนาการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานโรคใบด่างจุดวงแหวน หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 1 0 0
1997 การคัดเลือกพืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0