โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 2 10 0 0
2017 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2016 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2007 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2007 การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากข้าวโพดและข้าวฟ่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานเพื่อลดการใช้สารเคมีและอนุรักษ์ธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 1 0 0
2015 การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2006 การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถึ่วเหลืองฝักสด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
1998 ความหลากชนิดของแมลงรอบๆ โรงไฟฟ้าราชบุรี หัวหน้าโครงการ โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
1998 บทบาทของ bt Com ที่มีต่อหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดและผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อม หัวหน้าโครงการ บริษัท มอนซานโต้ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0