Person Image

  Education

  • Ph.D.(Entomology), University of California, Riverside, สหรัฐอเมริกา, 2521
  • M.S.(Entomology), University of California, Riverside, สหรัฐอเมริกา, 2521
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2514

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 2 0 0
  2015 การศึกษาผลของโปรตีนสกัดจากดักแด้ไหมต่อการแสดงออกของไซโตไคน์ในเซลล์ไลน์มะเร็งทรวงอก ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การผลิตชุดตรวจสอบโปรตีน Cry1Ab เพื่อการตรวจสอบผลผลิตจีเอ็มโอ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 4 4 0 0
  2012 การผลิตชุดตรวจสอบโปรตีน Cry1Ab เพื่อการตรวจสอบผลผลิตจีเอ็มโอ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2008 การแสดงออกของยีนสร้างโปรตีนสารพิษของเชื้อ Bacillus thuringiensis ในเชื้อ Escherichia coli ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 3 3 0 0
  2013 การพัฒนาการเลี้ยงไหมอีรี่ระบบฟาร์มอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ บริษัท สปัน ซิลด์ เวิลด์ จำกัด 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากไหมอีรี่และการสร้างแบรนด์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 การวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มเลี้ยงไหมอีรี่โดยใช้เทคโนโลยีสะอาด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2013 การขยายเครือข่ายผู้เลี้ยงไหมอีรี่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสร้างหลักสูตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาและควบคุมคุณภาพรังและเส้นด้ายจากไหมอีรี่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 การพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สะอาดจากไหมอีรี่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2010 ชุดโครงการการพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราเพื่อการกำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 2 0 0
  2009 การจัดชั้นมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรังไหมและเส้นไหมอีรี่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 การจัดระบบเครือข่ายในการผลิตไหมอีรี่เชิงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2009 การประเมินทางเทคนิคในการผลิตไหมเชิงการค้าเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2007 ความหลากหลายของเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสของหนอนไหมในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 โครงการย่อย การบริหารจัดการแมลงศัตรูพืชมะเขือเทศในโรงเรือนด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 โครงการย่อย การบริหารจัดการแมลงศัตรูพืชมะเขือเทศในโรงเรือนด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2004 การให้บริการไหมอีรี่เพื่อการดำเนินงานวิจัย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1999 การพัฒนาการใช้เชื้อ Bacillus thuringiensis ในการสร้างฝ้ายจำลองพันธุ์ต้านทานต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
  1993 การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ต่างๆที่พบในประเทศไทยต่อหมอนกอข้าว หัวหน้าโครงการ Rockefeller Foundation 0 0 0 0