Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2516
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2519
  • Ph.D.(Entomology), University of the Philippines at LosBanos, ฟิลิปปินส์, 2526

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 1 1 0
  2011 ผลกระทบของการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งต่อความหลากหลายของแมลงน้ำในลำธารจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การใช้เทคนิค PCR เพื่อคัดแยก Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ที่ผลิต Exotoxin หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การใช้ผลิตภัณฑ์แบคทีเรียบีทีสายพันธุ์ไทยเพื่อควบคุมหนอนกินใบกฤษณา (Heortia vitessoides, O. Lepidoptera: F. Crambidae) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์บีทีชนิดน้ำเข้มข้นระดับกึ่งอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
  2007 การใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสเพื่อตรวจหายีน cry ใน Bacillus thuringiensis แยกได้ในประเทศไทยที่มีฤทธิ์ฆ่าแมลงศัตรูในกลุ่มด้วง และแมลงวัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 2 4 0 0
  2013 การพัฒนาชีวภัณฑ์บีทีเกษตรในรูปแบบผงแห้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2012 ความหลากหลายและอนุกรมวิธานของมวนน้ำในเทือกเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การสำรวจความหลากหลายของแมลงน้ำ และคุณภาพน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ผลกระทบของการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งต่อความหลากหลายของแมลงน้ำในลำธารจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การใช้เทคนิค PCR เพื่อคัดแยก Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ที่ผลิต Exotoxin หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การใช้ผลิตภัณฑ์แบคทีเรียบีทีสายพันธุ์ไทยเพื่อควบคุมหนอนกินใบกฤษณา (Heortia vitessoides, O. Lepidoptera: F. Crambidae) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์บีทีชนิดน้ำเข้มข้นระดับกึ่งอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 ความหลากหลายของแมลงกลุ่มสำคัญและผลกระทบที่มีต่อผู้มาพักผ่อนในสวนสาธารณะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 ความหลากหลายของด้วงกันกระดกในสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสเพื่อตรวจหายีน cry ใน Bacillus thuringiensis แยกได้ในประเทศไทยที่มีฤทธิ์ฆ่าแมลงศัตรูในกลุ่มด้วง และแมลงวัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 1 0 0
  2008 การพัฒนาโรงเรือนต้นแบบผลิตบีทีและไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืชในชุมชนเกษตรกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2005 โครงการวิจัยบูรณาการ เรื่อง “การใช้รังสีและไบโอเทคโนโลยีปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์” หัวหน้าโครงการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 0 0 0 0
  2005 โครงการย่อย การใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อ Bacillus thuringinsis (Bt) สายพันธุ์ไทยเพื่อใช้ ควบคุมกำจัดแมลงศัตรูพืช หัวหน้าโครงการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 0 0 0 0
  2003 การพัฒนาสายพันธุ์แบคทีเรียบีทีและไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ( ระยะที่ 1 ) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2001 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการใช้จากใบเสม็ดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทดแทนการรนำเข้าสารเคมีเกษตรที่มีฤทธิ์ไล่แมลงและควบคุมจุลินทรีย์ สำหรับการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย ทบวงมหาวิทยาลัย 0 0 0 0