Person Image

  Education

  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2521
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 3 0 0
  2020 การใช้ประโยชน์งานวิจัยอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นภูเก็ตเพื่อสนับสนุนการเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารภูเก็ต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวหมาก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาปริมาณกรดแกมม่าแอมิโนบิวทิริก (GABA) และไอโซฟลาโวน(Isoflavone) ในเต้าเจี้ยว และวิธีการเพิ่มปริมาณ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การย่อยได้ของแป้งและค่าไกลซีมิกของข้าวชนิดต่างๆ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 3 2 6 0
  2010 ผลของการงอก และหมักด้วยเชื้อ Lactobacillus plantarum ต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ Gamma – aminobutyric acid และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดดถั่วเหลือง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
  2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชและถั่วผสมข้าว GABA-rice หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 5 0
  2008 การสกัดสาร Antioxidant จากรำข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปของ Food Additive ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การพัฒนาก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กชนิดเส้นตรงจากแป้งข้าวโม่ผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูลจากสตาร์ชข้าวเพื่อใช้เป็นสารกักเก็บกลิ่นรส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  1999 การยืดอายุการเก็บก๋วยเตี๋ยวสดโดยใช้เทคนิคทางภาชนะบรรจุ หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  1999 การใช้ NU-TRIM เป็นสารทดแทนกะทิในอาหารไทย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  1999 ผลของการใช้แป้งผสมต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี กายภาพและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของเส้นหมี่ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 50 Project 13 6 7 0
  2019 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง ประจำปี 2562 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารไทยฮาลาลและอาหารไทยมังสวิรัติสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุและผู้นับถือศาสนาอิสลาม ที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณพ์แผ่นเวเฟอร์จากแป้งข้าวไทย ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาส่วนผสมขนมอบปราศจากกลูเตนพร้อมใช้จากแป้งข้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 0 0 0
  2017 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง ปี 2559 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 ตาลไทย: ขนมตาลสำเร็จรูปพร้อมเวฟ ผู้ร่วมวิจัย บ. แฮชแท็ก อินโนเวชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2016 การพัฒนากระบวนการย่อยข้าว หัวหน้าโครงการ The Japan International Cooperation Agency (JICA) 0 0 0 0
  2016 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคนิคการปรุง และ ประกอบอาหารไทยเพื่อสุขภาพทั้งประเทศและต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2015 Weight Watcher: อาหารแช่แข็งสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก หัวหน้าโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และบริษัท สปาชาแอนด์สลิม จำกัด 0 0 0 0
  2015 โครงการหลักสูตรต้นแบบผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร (ผปอ.) ตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารปลอดภัย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบและผลิตภัณฑ์ใหม่ในสถานที่ผลิตอาหารแปรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานที่ผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (OTOPs/SMEs) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 0 0 0
  2014 โครงการการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2014 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกลิ่นใบเตยและกลิ่นดอกไม้ ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ภูเก็ตเซาท์เทอร์น เซอร์วิส จำกัด (ดร.จำรัส ปิติกุลสถิตย์ ) 0 0 0 0
  2014 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าสู่ตลาด ประจำปีงบประมาณ2557 ที่ปรึกษาโครงการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2013 โครงการวิเคราะห์น้ำมันรำข้าว กากรำข้าวและรำข้าวจากกระบวนการสกัด MED TECH หัวหน้าโครงการ บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2013 นวัตกรรมรสชาติอาหารไทย: ตำรับแกงมัสมั่นและแกงเขียวหวาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 การศึกษากระบวนการเพิ่มสารกาบาข้าวกล้องงอกอินทรีย์ด้วยชาเขียว หัวหน้าโครงการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปพื้นที่ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2013 โครงการพัฒนานวัตกรรม ชุดตำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2013 การใช้ประโยชน์จากแป้งข้าวในการพัฒนาแป้งชุบทอดสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง ผู้ร่วมวิจัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราวุธอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2012 โครงการผลิตอาหารไทยเพื่อสุขภาพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การสร้างคุณค่าอาหารไทยท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคเหนือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2012 การศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการทบทวนมาตรฐานและจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 เครื่องดืมให้พลังงานจากข้าว หัวหน้าโครงการ ภาคเอกชน 0 0 0 0
  2011 Study on Thai traditional fermented rice products หัวหน้าโครงการ Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) 0 0 0 0
  2011 การใช้เทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2011 โครงการทดสอบคุณภาพขนมตามหลักวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางการสร้างระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ระดับชุมชนพื้นที่ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสุขภาพเพื่อสนับสนุนการส่งออกในด้านพัฒนามาตรฐาน GMP และ/หรือ HACCP ให้โรงงานอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาน้ำนมข้าวจากข้าวหอมมะลิ หัวหน้าโครงการ ภาคเอกชน 0 0 0 0
  2010 การใช้ประโยชน์จาก Water soluble polysaccharide จากข้าวในอาหารชนิดต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) 0 0 0 0
  2010 ผลิตภัณฑ์เต้าหู้และนมถั่วเหลืองที่มีสารGABA สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2009 การพัฒนากลิ่นรสของชาเขียว หัวหน้าโครงการ Kirin Company Limited 0 0 0 0
  2009 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับข้าวกล้องงอก หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาความปลอดภัยในการบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 0 0 3 0
  2008 การผลิตโพลีแซคคาไรด์และผลิตภัณฑ์อาหารหมักสุขภาพจากข้าวกล้องที่มี GABA สูง และการคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแป้งและอาหารเส้นจากข้าวเพื่อผลิต GABA หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋นและข้าวเม่า หัวหน้าโครงการ โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส. 0 0 0 0
  2007 Water soluble polysaccharides ผู้ร่วมวิจัย JIRCAS 1 0 0 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารประเภท พิวเร และเนยจากอะโวกาโด หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2006 คุณค่าทางอาหารของคัพภะข้าวเริ่มงอก ข้าวกล้องเริ่มงอกและการยอมรับของผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 การใช้ประโยชน์จากคัพภะและข้าวกล้องงอกเป็นอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 2 0
  2004 การพัฒนาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว ผู้ร่วมวิจัย JIRCAS 1 0 2 0
  2001 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวเจ้าเพื่อใช้ผลิตก๋วยเตี๋ยว หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3 2 0 0
  2001 Development of Low-input Technology for Reducing Postharvest Losses of Staples in Southeast Asia. ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Science (JIRCAS) 3 1 0 0
  1999 Development of Rice Noodle Production and Medium Scale Industries. หัวหน้าโครงการ The Unnited National University (UNU) 0 0 0 0
  1999 การวิจัยเพื่อจัดทำข้อมูลด้านคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ต้มยำกุ้งของไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและสถาบันอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  1998 การปรับปรุงการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์แป้งข้าวเจ้า หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  1998 Devellopment of Rice Noodle Production and Quality in Small and Medium Scale Industries. หัวหน้าโครงการ UNU 0 0 0 0
  1998 การวิจัยเพื่อจัดทำข้อมูลด้านคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ต้มยำกุ้งไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0