โครงการวิจัยฝ่ายวิชาการ ปี 2016

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20232022201720162015 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2016 การใช้ประโยชน์จากของเหลือในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเป็นอาหารแพะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 ผลของถ่านชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2016 การสำรวจวิเคราะห์ความต้องการด้านงานวิจัยของตลาดในภาคเอกชนและอุตสาหกรรมในจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20192018201420132012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0