โครงการวิจัยฝ่ายวิชาการ ปี 2015

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20232022201720162015 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2015 การใช้ประโยชน์จากของเหลือในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเป็นอาหารแพะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 1 0 0
2015 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินการของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านหนองบัวสร้าง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20192018201420132012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0