โครงการวิจัยฝ่ายวิชาการ ปี 2014

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20232022201720162015 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2014 กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2014 กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์การ การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2014 อิทธิพลของภาวะผู้ประกอบการที่มีผลต่อนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มจังหวัดสนุก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2014 อิทธิพลภาวะผู้นำและความพึงพอใจในการทำงานต่อความผูกพันต่อองค์การของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20192018201420132012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2014 การสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพธุรกิจของเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ประเทศไทย : ภาคเหนือ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0