โครงการวิจัยฝ่ายวิชาการ ปี 2011

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20232022201720162015 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2011 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับเกษตรกร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2011 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป : กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20192018201420132012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0