โครงการวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2021

37

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2023202220192018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 0 0 0 0
2021 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะติดเชื้อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยระบบโอโซน (Ozone) และการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต ชนิดซี (UV-C) หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2021 ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานโดยผ่านความผูกพันขององค์การ กรณีศึกษา พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานสาธารณสุข ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2021 การพัฒนาแผ่นนวดเท้าทำจากยางพาราเพื่อใช้ร่วมกับโปรแกรมการออกกำลังกายในการเสริมสร้างสมรรถภาพการทรงตัว และการรับความรู้สึกที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 การพัฒนาเทคนิคประเมินการสัมผัสจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารภาคสนาม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 ระบาดวิทยาจีโนมของเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae ที่ดื้อทั้งยาคาร์บาพีเนมและโคลิสตินที่ก่อการระบาดในโรงพยาบาลของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 นวัตกรรมการตรวจหาการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli และ Salmonella ในอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 สำรวจความรู้ เจตคติ พฤติกรรมการดูแลตนเองและความเข้มแข็งในการมองโลกของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 การประเมินความปลอดภัยจุลินทรีย์ในน้ำประปาศรีราชา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การพัฒนาโปรแกรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชนจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 ฤทธิ์การยับยั้งและกลไกระดับโมเลกุลของสารสกัดธรรมชาติ (สาร caged xanthones และ VR12684) ต่อเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 สถานการณ์ภาวะสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนสัตว์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำในระบบนิเวศน้ำจืด หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : กรณีศึกษาภาวะแทรกซ้อนในระบบหลอดเลือดขนาดใหญ่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0