โครงการวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2017

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

29

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2023202220192018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 0 0 0 0
2017 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดเตรียมแผนพัฒนาป่าธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การสุขาภิบาลน้ำดื่มภายในโรงเรียนประถมศึกษา เขตพื้นที่ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 ผลของการบริโภคปลานิลเสริมไอโอดีนต่อปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของเด็กวัยเรียน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางชีววิทยาของน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญด้วยวิธี Polymerase Chain Reaction หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 ชุดทดสอบ Shigella เพื่อตรวจหาโรคบิดไม่มีตัวจากอาหารและน้ำดื่ม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 ผลของโปรแกรมโอริกามิต่อพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมในกลุ่มเด็กชั้นประถมศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 ชุดทดสอบ PCR สำเร็จรูปพร้อมใช้สำหรับตรวจหา Escherichia coli และ Salmonella spp. ในปฏิกิริยาเดียว สำหรับการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 ชุดทดสอบ COLI 2 in 1 เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์มและแบคทีเรีย Escherichai coli ในชุดทดสอบเดียว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปเนื้อโคแดดเดียว ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 19 Project 3 2 0 0
2017 กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป ปีที่ 2 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาเชื้อฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Esherichia coli) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ระบาดวิทยาและการศึกษาจีโนมของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในประเทศไทย ปีที่ 3 (2560) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 0 0 0
2017 การประยุกต์ใช้ตัวกรองวัสดุธรรมชาติในการกำจัดฝุ่นขนาดเล็กที่ปล่อยออกจากกระบวนการปั่นแห้งเสื้อผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาเชื้อสแตปฟิโลคอคคัสออเรียส หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การใช้สมุนไพรเพื่อล้างพิษสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรชุมชนลุ่มน้ำก่ำแบบมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคและภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรคของประชาชนไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ประสิทธิผลของสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับอักเสบ” ต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคตับอักเสบของประชาชน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประชาชนพื้นที่ชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสภาพพม่า : การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 ปัจจัยเชิงสาเหตุภายในตัวบุคคลของพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 โครงการประเมินและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัด แผน 20 ปี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 20ปี (พ.ศ.2560-2579) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครสกลนคร ประจำปี 2560 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 แนวทางการจัดการกระบวนการคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์แบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับในอุจจาระของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การประยุกต์ใช้กระบวนการห่อพ่นน้ำและการกรองด้วยวัสดุธรรมชาติในการกำจัดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากเตาเผาขยะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 เมืองสมุนไพร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับชาติสู่ระดับโลก ปีที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0