โครงการวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2016

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

32

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20242023202220192018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 13 0 0
2016 การสุขาภิบาลโรงเรียน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2016 การศึกษาการกระจายของยีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Streptococcus suis สายพันธุ์ต่างๆ ที่แยกได้จากมนุษย์และสุกรในประเทศไทย เพื่อพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยอย่างเร็วและวัคซีน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การสำรวจคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลุ่มน้ำก่ำ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2016 บูรณาการองค์ความรู้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารที่เป็นแหล่งของสารไอโอดีนและความยั่งยืนทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2016 โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 13 0 0
2016 ความชุกของพยาธิใบไม้ตับในลุ่มน้ำก่ำ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 1 1 0 0
2016 ระบาดวิทยาและการศึกษาจีโนมของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในประเทศไทย ปีที่ 2 (2559) ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 0 0 0
2016 โครงการวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครสกลนคร ประจำปี 2559 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การสำรวจทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคเครื่องดื่ม และทัศนคติต่อนโยบายการลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มของผู้ประกอบการภายในและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยของรัฐ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับชาติสู่ระดับโลก ปีที่ 1 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2016 แนวทางการจัดการกระบวนการคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์แบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 1 0 0
2016 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0