โครงการวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2015

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2023202220192018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 5 0 0
2015 การศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยวิธีการเรือนกระจก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2015 สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 2 0 0
2015 การตกค้างของสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่เกษตรกรรม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2015 คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในพื้นที่การผลิตเกลือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 ประสิทธิผลของการพัฒนาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2015 สถานการณ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 โครงการวิจัยและพัฒนาไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสร้างองค์ความรู้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 0 0 0
2015 การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลของนิสิตโดยใช้การเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 ปัจจัยเกี่ยวข้องและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการได้รับสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในผักของกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าผักสูงอายุในตลาดสด กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0