โครงการวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2013

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2023202220192018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 3 0 0
2013 การระบาดเชิงพื้นที่ของโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2013 ความชุกและปัจจัยของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนิสิตนักศึกษา จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 3 0 0
2013 ความต้องการและความพร้อมของประชาชนท้องถิ่นในการเข้าร่วม พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2013 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 3 7 0 0
2013 สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2013 โครงการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 : 2 ชุดกิจกรรม DHS/PPA หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 3 0 0
2013 การประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0