โครงการวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2004

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

0

Award

รางวัล ปี 2004

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2023202220192018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2004 ความพึงพอใจของประชาชนในเขตรับผิดชอบของรพ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนครที่มารับการรักษาในโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า(30บาทรักษาทุกโรค) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2004 ประสิทธิผลของโปรแกรมทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ำอูนเจริญวิทยา อ.นิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ปี 2547 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2004 ศึกษาความต้องการหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดสนุก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0