โครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร ปี 2024

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2024 นวัตกรรมการพัฒนากระดาษผักตบชวาย้อมครามเพื่อตอบรับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 นวัตกรรมทางสังคม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติ สู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 อัตลักษณ์ของ Fandom BTS ที่ส่งผลต่อความผูกพันและความจงรักภักดีต่อศิลปิน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 ความพึงพอใจของประชนชนชาวจังหวัดนครพนมที่มีต่อสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 การศึกษาการรับรู้ที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ผ่านการสอนสัทสัมพันธ์และการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมความทักษะการฟังและการพูด สำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2024 โครงการพัฒนาระบบการตลาดเนื้อโค สหกรณ์ปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0