โครงการวิจัยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2020

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 1 0 0
2020 การตรวจจับการล้มโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและการหมุน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2020 ต้นแบบชุดระบบตรวจสอบนิสิตขอเข้าพบอาจารย์ด้วยการประมวลผลภาพและเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 การศึกษาการใช้งานหุ่นกระบอกเสมือนในการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 การพัฒนาศักยภาพการปลูก การแปรรูป และการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2020 พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์การตลาดด้านสมุนไพรสำหรับเกษตรกร มีระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงตลาดระบบ Digital Economy หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year:

<< 202020162001 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 โครงการส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมเพื่อการคววบคุมและลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0