โครงการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ปี 2024

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202420202019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2024 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากต้นแมงลักสด (Ocimum x africanum) โดยใช้เครื่องกลั่นด้วยน้ำขนาด 150 ลิตร และกิจกรรมทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหย ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20242023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2024 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวสัตว์ป่าห้วยทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี เพื่อส่งเสริม BCG Economy Model ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 โครงการวิจัยการยกระดับมาตรการและระบบส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางไทยอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0