โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2020

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20202012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 การศึกษาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมบริเวณด่านชายแดนไทย-ลาว (โครงการวิจัยย่อย) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 4 0 0
2020 โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์จากสถานประกอบการทางพาณิชยนาวีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 การสำรวจแนวทางการใช้เทคโนโลยีในการขนส่งและการท่องเที่ยวทางทะเลในประเทศไทย: กรณีศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการท่าเรือโดยสาร ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และผู้ขนส่งสินค้าทางทะเล หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 4 0 0
2020 การศึกษาข้อกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงานขับรถบรรทุกกึ่งพ่วงในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2020 การจัดการขยะมูลฝอยในงานเทศกาลเกษตรศรีราชาแฟร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2020 การปักไม้ไผ่เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0