โครงการวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2024

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20242023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2024 ระบบติดตามรถตะลัย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งสำหรับการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ของระบบโซล่าเซลล์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 ระบบเกษตรแม่นยำสำหรับควบคุมคุณภาพการปลูกฟ้าทะลายโจรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานสำหรับการปลูกฟ้าทะลายโจร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0