โครงการวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2022

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 วิธีการฝูงผึ้งประดิษฐ์กับความคล้ายคลึงกันของโคไซน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจำแนกข้อมูลทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2022 เครือข่ายจำลองการจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแบบเพียร์ทูเพียร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 โครงการพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่และระบบซื้อขายพลังงานไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 โครงการศึกษาสถานะสุขภาพของแบตเตอรี่ในระบบโซลาร์เซลล์-แบตเตอรี่ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 การวางแผนและออกแบบหาขนาดที่เหมาะสมของระบบผสมผสานโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าน้ำมันดีเซลแบบอิสระ กรณีศึกษาเกาะสีชัง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0