โครงการวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2022

32

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

2

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2022 การเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการส่งผ่านโรคลัมปี สกิน และโรคติดเชื้อที่สำคัญอื่นจากปศุสัตว์ไปสู่วัวแดงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การศึกษาการกระจายตัวของแบคทีเรียที่พบบ่อยบริเวณผิวหนังตะโหนก รอบข้อ Carpus และ Hock ของม้าที่เลี้ยงในแปลงหญ้า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2022 ระบาดวิทยาและความสามารถในการก่อโรคของเชื้อพาร์โวไวรัสชนิดใหม่ในปลานิลแดง (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาชุดตรวจอีไลซาจำเพาะต่อแอนติบอดีของโรคเท็มบูสุในเป็ดเลี้ยง(ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565) ที่ปรึกษาโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การสืบค้นเส้นทางการปนเปื้อนแบคทีเรียก่อโรคในลำไส้และเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส จากฟาร์มสุกรสู่โรงชำแหละและความสัมพันธ์กับการติดเชื้อมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20232022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 0 0 0 0
2022 ผลของไฟโตซีในกุ้งต่อการเติบโตและความเครียด ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2022 ผลของแร่ธาตุจากสาหร่ายต่อการเติบโตและการย่อยได้ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 การศึกษาธาตุเหล็กในอาหารกุ้ง ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 การใช้เรซินแอซิดในอาหารปลากะพง ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2022 การใช้แร่ธาตุรองในอาหารปลา ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 การใช้กรดน้ำดีในกุ้ง ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2022 การใช้ liptosa products ต่อการเติบโตและเมตาบอลิซึมของไขมัน ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2022 การใช้ PAQ-Gro ต่อการเติบโตของกุ้ง ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 0 0 0
2022 การศึกษาการทำงานของฮอร์โมนเลปตินและเอนไซม์กำจัดสารพิษในตับของหนูแรทที่ได้รับอาหารไขมันสูงร่วมกับน้ำมันจระเข้ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2022 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ (Development of biologics for prevention and control of animal diseases) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2022 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อก่อโรคบิดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรกับผลิตภัณฑ์ทดแทนในการป้องกันโรคบิดทางการค้าในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับการป้องกันโรคบิดต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 โครงการการศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ AdiCoxSOL PF ในการต้านการติดเชื้อบิด E. tenella ในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 การทดสอบประสิทธิภาพสารเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากกากถั่วเหลืองสำหรับเป็นอาหารเสริมลูกสุกร ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0