โครงการวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2019

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

2

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20232022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 1 2 0 0
2019 การศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคพีอีดีในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสุกรสาวทดแทน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดคอนเดนส์แทนนินในการควบคุมพยาธิ ภายในทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 1 0 0
2019 การพัฒนาการใช้ตัวอย่างน้ำลายในการตรวจวินิจฉัยและการจัดการโรค Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การประยุกต์ใช้โภชนบำบัดเพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะในการปรับปรุงสภาวะเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ภาวะการอักเสบ และสุขภาพทางเดินอาหารของไก่เนื้อที่เลี้ยงภายใต้สภาวะเครียดรูปแบบต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียจากมูลไก่เนื้อและผลของการเสริมโปรไบโอติค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 1 1 0 0
2019 โรคบรูเซลลาในสุนัขจรจัดในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของวัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรชนิดเชื้อเป็นและเชื้อตายในสุกรที่ไม่เคยสัมผัสเชื้อมาก่อน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 ฟาร์มอัจฉริยะผลิตเนื้อ นม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบสืบพันธุ์ในฟาร์มโคนมและการแจ้งเตือนโรคเบื้องต้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การวิเคราะห์ความไวต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียก่อโรคเต้านมอักเสบและรูปแบบการดื้อยาปฏิชีวนะของจุลชีพในฟาร์มโคนมเพื่อสนับสนุนการลดการใช้ยาปฏิชีวนะและเพิ่มคุณภาพน้ำนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 3 0 0 0
2019 การทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นในการยับยั้งเชื้อบิดของผลิตภัณฑ์ penergetic ในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การทดสอบผลิตภัณฑ์ NUTRISAVE WSP ในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 Health impact of poor waste and water resources management at provincial and municipality level in Thailand (Ayutthaya) ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 3 0 0 0