โครงการวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2016

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20232022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 7 0 0 0
2016 การศึกษาการกระจายตัวของ Glucose transporter-2, -3 และ -5 (GLUT-2, -3 and -5) ในตัวอสุจิของกระบือปลัก ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 4 0 0 0
2016 ผลของอุณหภูมิน้ำดื่มส่งผลกับสรีรวิทยา ผลผลิตน้ำนมและองค์ประกอบน้ำนมของโคนมลูกผสมสายพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน ที่อยู่ภายใต้สภาวะความเครียดเนื่องจากความร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 3 0 0 0
2016 เชื้อแบคทีเรียก่อโรคหลักในระบบทางเดินหายใจที่พบในโรงพยาบาลสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การศึกษาการเพิ่มอัตราการตั้งท้องจากการใช้น้ำเชื้อแยกเพศด้วยการเสริมแร่ธาตุและการใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำการตกไข่ในโคนมสาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 4 9 0 0
2016 อิทธิพลของ Microcell XP13-1 ต่อการสร้างภูมิคุ้มกันโรคพีอาร์อาร์เอส ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 อิทธิพลของ BlendCOS? ต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในนมน้ำเหลืองแม่สุกร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงวิวัฒนาการของความรุนแรงในการก่อโรคและการดื้อต่อยาต้านจุลชีพ โดยใช้การวิเคราะห์หน้าที่ยีนทั้งจีโนมในแบคทีเรียก่อโรคที่แยกได้จากสัตว์ป่วยในระบบการผลิตสัตว์ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 5 0 0
2016 ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมการจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฝูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบสืบพันธุ์ในฟาร์มโคนมรายย่อยในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 สมรรถภาพการสืบพันธุ์แม่โคนมในเขตภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การวิจัยพัฒนาการตรวจสอบภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อพีอาร์เอสและพีอีดี โดยตรวจวิธี SN Titer หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 4 0 0