โครงการวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2015

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20232022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 6 4 0 0
2015 การศึกษาคุณภาพน้ำและเชื้อดื้อยาในระบบการเลี้ยงไก่เนื้อในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 3 0 0
2015 การศึกษาประสิทธิภาพอนุภาคนาโนในการพัฒนาวัคซีนโรคหลอดลมอักเสบติดต่อในสัตว์ปีก ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 การพัฒนาเทคนิค Real-time Polymerase Chain Reaction High-Resolution Melt สำหรับการตรวจโรคถุงน้ำในไตในแมวเปอร์เซีย ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 การพัฒนาเทคนิค loop-Mediated Isothermal Amplification สำหรับการตรวจฟาล์ว อะดีโนไวรัส ซีโรไทป์ 2 ที่เป็นสาเหตุของโรค อินคลูชั่นบอดีเฮปาไตติส ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 ลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อ Goose parvovirus และ Muscovy duck parvovirus ที่แยกได้จากการติดเชื้อตามธรรมชาติในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของยูเรียไนโตรเจนในเน้ำนมกับดัชนีระบบสืบพันธุ์ของโคนม ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2015 เชื้อก่อโรคหลักในอากาศที่พบในโรงพยาบาลสัตว์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2015 การแสดงออกของ glucose transporter -2, -3 และ -5 (GLUT-2, -3 และ -5) ที่ผิวของตัวอสุจิในน้ำเชื้อช้างเอเชีย ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2015 โครงการศูนย์วิจัยการผลิตปศุสัตว์ สัตว์น้ำ และสุขภาพสัตว์ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 โรคไข้คิวในแพะที่เลี้ยงในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี : ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทางซีรัมต่อการติดเชื้อโรคไข้คิว และการตรวจเชื้อ Coxiella burnetii ในรกด้วยวิธี PCR หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 5 7 0 0
2015 โครงการศึกษาและพัฒนาเกณปฏิบัติด้านสวัสดิภาพสัตว์สำหรับระบบการผลิตไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การศึกษาผลของเอนไซม์สังเคราะห์ สารโปรไบโอติคและสารไคดตโอลิโกแซคคาไรด์ในอาหารต่อการใช้ประโยชน์ได้ของสารอาหารและสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2015 สัตวแพทยสาธารณสุขกับความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการผลิตเป็ด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 5 0 0
2015 โครงการสุขภาพเป็ด (โครงการย่อย การผลิตแอนติบอดีต่ออิมมูโนกลอบูลินของเป็ด เป็ดเทศ และห่านเพื่อประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยโรคและการติดตามภูมิคุ้มกันระดับฝูง) ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การศึกษาผลของ Quaternary Benzophenanthridine and Protopine Alkaloids ต่อการสร้างสารไซโตไคน์ของลิมโฟไซท์ที่จำเพาะต่อเชื้อพีอาร์อาร์เอสไวรัสในลูกสุกรหย่านม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0