โครงการวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2012

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20232022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 2 0 0
2012 ผลของ Agrabon?ต่อการสร้างภูมิคุ้มกันในสุกรที่ได้รับสารพิษจากเชื้อรา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 ประเมินความเสี่ยงโรควัวบ้าของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 ประสิทธิภาพของข้าวกล้องงอกในการป้องกันระบบหัวใจและหลอดเลือดในภาวะการเกิดเนื้อตายและภาวะการเกิดความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อทำการแก้ไขภาวะการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 ประสิทธิภาพของข้าวกล้องงอกในการป้องกันระบบหัวใจและหลอดเลือดในภาวะการเกิดเนื้อตายและภาวะการเกิดความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อทำการแก้ไขภาวะการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0