โครงการวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2011

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

1

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20232022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 4 0 0
2011 การตรวจสอบการติดเชื้อริกเก็ตเซียในปลานิลด้วยวิธีอิซิตูไฮบริไดซ์เซชั่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
2011 การติดเชื้อ unclassified microsporidia ในปลาทับทิม(Oreochromis niloticus x O. mossambicus)ในจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2011 ผลกระทบของการติดเชื้อไวรัส Bovine Viral Diarrhoea (BVDV) และ Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBRV) ต่อการแท้งและสมรรถภาพระบบสืบพันธุ์ของในแม่โคนมและโคสาวทดแทนในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 ผลของระดับแคลเซียมและความแตกต่างระหว่างประจุบวก-ลบในอาหาร ช่วงก่อนคลอด ต่อเมตาโบลิซึมของแคลเซียมในโคนมระยะหลังคลอด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2011 การศึกษาระดับและปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อระดับอิมมูโนกลอบูลินจีในลูกโคนมที่เลี้ยงในฟาร์มเกษตรกรรายย่อยในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การพัฒนาคู่มือการรับรองคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์ KU-AHA ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 16 11 0 0
2011 การพัฒนาระบบไหลเวียนเสริมหลังจากการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดในหัวใจกระต่าย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2011 การศึกษาการปนเปื้อนของแคดเมียม ตะกั่ว และสารอะฟลาทอกซินบี 1 ในเนื้อเยื่อ ไข่ และตับของเป็ดไล่ทุ่ง และสภาพแวดล้อมที่เลี้ยง (อยู่ภายใต้ศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด โครงการความปลอดภัยของอาหารในระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่ง) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 1 0 0
2011 การศึกษาการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในอาหารโคนมของเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2011 การพัฒนาและวิจัยการควบคุมโรค PRRS และ PED ในฟาร์มสุกร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2011 ประสิทธิภาพของวัคซีนอหิวาต์สุกรในการป้องกันโรคอหิวาต์สุกรในสุกรอนุบาลและสุกรขุนภายหลังการฉีดเชื้อพิษ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2011 การพัฒนาการใช้ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากพริกและกากชาเขียวในอาหารสัตว์ปีกและสุกร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 1 0 0
2011 ความชุกของการติดเชื้อ M. hyopneumoniae ตามธรรมชาติในลูกสุกรดูดนม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2011 การสำรวจคุณภาพ และสิ่งปลอมปนในน้ำนมดิบของโคนมในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2011 การตรวจสอบพันธุกรรมของเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสที่เป็นสาเหตุการตายของช้างไทย และการพัฒนาวิธีการ real-time PCR เพื่อการวินิจฉัยโรค ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2011 โครงการประเมินความเสี่ยงของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้เาปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 0 0 0
2011 การใช้สารสกัดหยาบจากใบฝรั่งในไก่ไข่ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2011 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากใบฝรั่งเพื่อเป็นสารเสริมในอาหารไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0